ชีวิตที่พอเพียง ๓๘๖๖. Hackathon คืออะไร


Quora Digest (1) อธิบายความหมายของ Hackathon ว่าหมายถึงการแข่งขัน สร้างสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ใหม่จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์เดิม    หรือเพื่อแก้ปัญหาตามที่โจทย์กำหนด  

Wikipedia (2) บอกว่าเป็นการแข่งขันพัฒนา software หรือ hardware คอมพิวเตอร์  

แต่หนังสือ Learn Better : Mastering the Skills for Success in Life, Business, and School, or How to Become and Expert in Just About Anything (3) หน้า ๑๖๗ - ๑๗๓    บอกว่า hackathon คือกระบวนการแก้ปัญหา (problem-solving) อย่างหนึ่ง    ถือเป็นเครื่องมือเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม    โดยกระบวนการสำคัญคือการคิดเชื่อมโยง    มองอีกมุมหนึ่ง จึงเป็นกุศโลบายฝึกเชื่อมโยงความรู้   

เชื่อมสู่หนังสือเล่มใหม่ของผม ครูเพื่อศิษย์ สร้างการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยง (๔)    

วิจารณ์ พานิช

๘ ม.ค. ๖๔

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)