2021-01-10 ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – Shop & store

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision M-Z

2021-01-10

ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – Shop & store

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Shop = ‘SHOP

ออกเสียง store = ‘STAWR

Farlex Trivia Dictionary.

shop

  • chippy =- A shop that sells fish and chips can be called a chippy.
  • odditorium = A shop for oddities or oddments

     (broken parts or parts of once-complete sets).

  • shop, store - At first, shop designated a small retail establishment

     and store was applied only to a large establishment;

     now the differencesare blurred.

  • stationer = A bookseller who had a regular "station"

     or shop at a university, unlike most booksellers, who were itinerant vendors

Collins COBUILD English Usage

Shop & store

In British English, a building or part ofa building where goods are sold

is usually called a shop.

Are there any shops near here?

In American English, this kind of building

is usually called a store,

and shop is only used to mean a very small store

that has just one type of goods.

Mom has gone to the store.

I got it from a little antiques shop in Princeton.

In British English, very large shopsare sometimes called stores.

They've opened a new DIY store on the outskirts of town.

In both British and American English,

a large shop that has separate departments

selling different types of goods is called a department store.

She works in the furnishings department of a large department store.

1. 'shop' used as a verb

Shop can also be a verb.

When people shop, they go to shops and buy things.

I usually shop on Saturdays.

2. 'shopping'

You usually say that someone goes shopping,

rather than that they 'shop'.

They went shopping after lunch.

When someone goes to the shops to buy things

that they need regularly,

such as food, you say that they do the shopping

or do their shopping.

Who's going to do the shopping?

She went to the next town to do her shopping.

Shopping can be used without 'do'or 'go'

to refer to the activity of buyingthings from shops.

I don't like shopping.

Shopping can also refer to the things

that someone has just bought from a shop or shops.

She put her shopping away in the kitchen.

Shopping is an uncountable noun.

Don't talk about 'a shopping' or someone's 'shoppings'.

Collins COBUILD English Usage

Magazineshop

1. 'magazine'

A magazine is a collection of articles, photographs,

and advertisements published every weekor every month.

Her face was on the cover of every magazine.

Tanya read a magazine while she waited.

2. 'shop'

Don't use 'magazine' to refer toa building or part of a building

where things are sold.

The word you use is shop or store.

There is a row of shops on the High Street.

Longman Dictionary of Contemporary English

Shop

WORD CHOICE: shop, store

In British English, shop is theusual word

and store is sometimes used to mean a very large shop

where many different kinds of things are sold,

for example, a large supermarket or departmentstore:

They live opposite a row of shops. | This item is available in our London store.

In American English, store is the usual word

and shop is sometimes used to mean a small store

that sells one type of goods:

Will you go to the store for me? | a card shop.

  In British English, you can talk about the shops:

I'm going to the shops - do you want anything?

But speakers of American English never say 'the stores'.

Dictionary.com

What Is The Medical Term For People Who Shop Too Much?

It’s likely that you know someone who might be a shopaholic.

Perhaps you think that she has a superhuman stamina

for long lines, crowded malls, and late-night purchasing.

Or perhaps you think he just doesn’t know when to quit,

spending way past his budget.

What is a shopaholic?

Shopaholic is an informal term usually applied with humor.

It dates back to the 1940s,

when it emerged as a combination of shop and -holic.

The word shop comes from the Old English term sceoppa (“stall, booth”)

and is related to the Middle Dutch schoppe (“stall”).

The combining form -holic isa version of -aholic,

which you might recognize from alcoholic.

It denotes “a person who has an addiction to

or obsession with some object or activity.”

What is the medical term for a shopaholic?

There is, though, an actual medical term

for people who have an uncontrollable and

compulsive desire to shop: oniomania.

Oniomania comes from the Greek onios, which means “for sale,”

and mania, which means “insanity.”

How do you use the word shopaholic?

Some of you may recognize the word from the popular book series

from the 2000s by Sophie Kinsella.

The series has 10 books

—one of which has been made into a movie, Confessions of a Shopaholic

—and follows the adventures of devout shopper Becky Bloomwood.

As Becky herself says in the first novel,

Shopping is actually very similar to farming a field.

You can’t keep buying the same thing,

you have to have a bit of variety.

Otherwise, you get bored and stop enjoyingyourself.”

Here are examples of the word shopaholic in use:

  • “Bernadine had told Savannah that the girl was a die-hard shopaholic

       and terrible at managing her money.” (Waiting to Exhale, 1992)

      runs the risk of burgeoning into a full-blown shopaholic,

a person so obsessed with buying that they fall into debt and suffer dire personal consequences.” (Psychology Today, May/June 2007)

  • “My boyfriend’s mother drives me bananas.

She’s a shopaholic,status-conscious snob, and I guess I’m not up to her standards because she’s forever finding ways to insult me.” (Cosmopolitan, August 2002)

Compulsive shopping hasn’t been studied

to the same extent as other dependencies or addictions.

However, some people consider it to be a very serious

and widespread problem that can cause grave social, financial, and emotional effects.

But at least it isn’t obsessive nail biting?

Dictionary of Problem Words and Expression

Shop & store

These words have numerous distinct uses separately from each other,

but they share the meaning of

an establishment where merchandise is sold,

usually on a retail basis.

Store is a more general term,

shop being reserve for a small store or for a department in a large store

selling a select or special type of goods.

One refers to a department store or grocerystore

and to a shop that sells hats or glovesor china or other specialized wares.

Again, one might mention a shoe storebut would refer to a shoe repair shop.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Z Revความเห็น (0)