รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1ผู้วิจัย นางศศิลักษณ์ สาขำปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ โดยให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชาย หญิง ที่มีอายุระหว่าง 3 – 4 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน เนื้อหาที่ใช้ ในการศึกษาคุณธรรมพื้นฐาน ได้แก่ ความขยัน ความประหยัดและความมีน้ำใจ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) นิทานประกอบภาพ จำนวน 3 เล่ม ได้แก่ เรื่องที่ 1 ใบตองหนูน้อยคนขยัน เรื่องที่ 2 ใบตองหนูน้อยนักออม เรื่องที่ 3 ใบตองหนูน้อยน้ำใจงาม 2) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 3) แบบวัดคุณธรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ การใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน มีคะแนนคุณธรรมพื้นฐานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จำนวน 25 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.03 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางศศิลักษณ์ สาขำความเห็น (0)