รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2562

ชื่อเรื่อง               : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2562

ผู้รายงาน              : นางมรกต  ฉัตรจินดา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา

ปีที่รายงาน           : ปีการศึกษา 2562

บทสรุป

                รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ และด้านผลผลิตโครงการ ประกอบด้วย 1) คุณภาพการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน  2) พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู   3) คุณภาพผู้เรียน จำแนกเป็น 3.1) ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา  3.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3.3) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 3.4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 4) ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2562 โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน โดยมีการประเมินสองลักษณะ คือ การประเมินโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ และตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยใช้แบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริง

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     ปีการศึกษา 2562  จำนวน 766 คน กลุ่มตัวอย่างครู ปีการศึกษา 2562 จำนวน 76 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562  จำนวน 766 คน  และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ปีการศึกษา 2562 จำนวน 13 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งสิ้น 10 ฉบับ เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับ ระหว่าง .734-.852 และแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาตามสภาพจริง แบบบันทึกผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามสภาพจริง แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนตามสภาพจริง และแบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามสภาพจริง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

                1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านความต้องการจำเป็น ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ด้านความสอดคล้องของนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  และความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมได้คะแนน รวมเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

                เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสองกลุ่ม  โดยความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.46, S.D. = .22)

                2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครูโดยประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความพร้อมด้านบุคลากร  ความพร้อมด้านงบประมาณ ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่  ด้านความเหมาะสมการบริการ  และด้านผู้สนับสนุนโครงการ  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2562  ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง  โดยประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน  การดำเนินการ  การติดตามประเมินผล และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา  โดยรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน  พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสามกลุ่ม  โดยความคิดเห็นของผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.47, S.D. = .58) รองลงมา คือ นักเรียน ( = 4.40, S.D. = .48) ส่วนความคิดเห็นของครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.25, S.D. = .19)

                4. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2562 จำแนกเป็น

4.1 คุณภาพการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง  โดยรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม  พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสามกลุ่ม โดยความคิดเห็นของผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.47, S.D. = .54)  รองลงมาคือ ครู ( = 4.43, S.D. = .43) ส่วนความคิดเห็นของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.39, S.D. = .33)

4.2 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้  สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครอง  โดยประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนและการเตรียมการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  โดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม  พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสองกลุ่ม  โดยความคิดเห็นของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.53, S.D. = .49) และรองลงมาคือผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.51, S.D. = .53)

4.3 คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา จำแนกเป็น

4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.08 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลสงขลา โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.72  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.04  และระดับประเทศ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.99  แสดงให้เห็นว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3.3 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2562 พบว่า โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 85.62 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2562 โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 97.58  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนทั้ง 4 ประเด็นที่กำหนด ของโรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยรวมทั้งสี่กลุ่มที่ถูกประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสี่กลุ่ม  โดยความคิดเห็นของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.62, S.D. = .49) รองลงมา คือ ครูและผู้ปกครอง ( = 4.52, S.D. = .48) ส่วนความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.38, S.D. = .44)

                สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ปีการศึกษา 2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน  พบว่า

                ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ค่าน้ำหนัก 15%  ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

                ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ค่าน้ำหนัก 15% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด  โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ค่าน้ำหนัก 20% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                ด้านผลผลิตโครงการ ค่าน้ำหนัก 50% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

                สรุปรวมทั้ง 4 ด้านของโครงการ ค่าน้ำหนัก 100% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน  ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

                1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการประเมินไปใช้

1.1 บริบทและสภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นอุปสรรคในการดำเนินโครงการในระดับหนึ่ง ควรประสานงานให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง

1.2 โรงเรียนควรประสานงานขอการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์จากหน่วยงานภายนอกให้มากยิ่งขึ้น

1.3 ควรกำกับ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมตามโครงการให้เป็นไปตามปฏิทินและขั้นตอนที่กำหนด

1.4 โรงเรียนควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

1.5 ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

                2. ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินและวิจัยในครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2.2 ควรประเมินผลกระทบของโครงการในระยะยาว เช่น ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับจากการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา

2.3 ควรนำรูปแบบหรือวิธีการประเมินอื่น ๆ นอกเหนือจากการประเมินโดยใช้ซิปป์โมเดล (CIPP Model) มาประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา เพื่อการยืนยันผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประเมินโครงการความเห็น (0)