การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองในการแปรงฟันให้เด็กอายุ 9-18 เดือน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครสวรรค์ก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์, รุจิดา  ธีระรังสิกุล, ชิดชไม กวางแก้ว, ธัญญาภรณ์ อำนวยพันธ์วิไล
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการแปรงฟันให้เด็กอายุ 9-18 เดือน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์

วิธีการศึกษา
- แบ่งเด็กอายุ 9-18 เดือน ที่มารับบริการที่คลนิกเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครสวรรค์ จำนวน 90 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการแปรงฟันให้เด็ก กลุ่มที่ 1 สอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์ กลุ่มที่ 2 แปรงฟันเด็กให้ผู้ปกครองดูเป็นตัวอย่าง  และกลุ่มที่ 3 แปรงฟันให้เด็กแล้วให้ผู้ปกครองแปรงฟันตาม วิเคราะห์ข้อมูลดดยเปรียบเทียบคะแนนการประเมินศักยภาพของผู้ปกครองในการแปรงฟันให้เด้กที่เพิ่มขึ้นหลังการดำเนินการ 3-6 เดือน ระหว่างทั้ง 3 กลุ่ม ด้วยค่าสถิติ Kruskal-Wallis test และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มด้วยค่าสถิติ Mann-Whitney test

ผลการศึกษา
- พบว่า ศักยภาพของผู้ปกครองทั้ง 3 กลุ่ม ในการแปรงฟันให้เด็กอายุ 9-18 เดือน ก่อนดำเนินการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และหลังดำเนินการ อยู่ในระดับสูง  โดยคะแนนประเมินศักยภาพในการแปรงฟันให้เด็ก ของผู้ปกครองทั้ง 3 กลุ่ม ก่อนการดำเนินการไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่หลังดำเนินการ มีความแตกต่างกับก่อนดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ทั้งนี้ คะแนนในการประเมินศักยภาพในการแปรงฟันให้เด็กของผู้ปกครองทั้ง 3 กลุ่ม ที่เพิ่มขึ้น มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัยทางสถิติ (P < 0.05) โดยกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีความแตกต่างจากกุล่มที่ 3 (P< 0.05)

สรุป
- การดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ดดยแปรงฟันให้เด็กแล้วผู้ปกครองแปรงตาม เป็นวิธีการที่สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองในการแปรงฟันให้เด็กอายุ 9-18 เดือน ได้ดีกว่าการใช้สื่อวิดีทัศน์ และการแปรงฟันให้เด็กให้ผู้ปกครองดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งการสอนแปรงฟันให้แก่ผู้ปกครองเด็กอายุ 9-18 เดือนนั้น เป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานครบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 68794, เขียน: 22 Dec 2006 @ 14:13 (), แก้ไข: 16 May 2012 @ 19:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)