สภาวะช่องปากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนอัมพร ตำปาละ, สุวรรณ ประสงค์ตันสกุล – กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลลำพูน
ชไมพร ทวิชศรี, ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ – คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาความชุกและขนาดความรุนแรงของปัญหาโรคในช่องปากของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำพูน

วิธีการศึกษา
- เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยรวบรวมข้อมูลการตรวจสุขภาพช่องปากจากเวชระเบียนผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนที่ผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2548 นำมาประเมินและจัดกลุ่มสภาวะโรคฟันและโรคเหงือกตามเกณฑ์ที่นิยามไว้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา เป็นจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยความชุกและค่าความรุนแรงของโรค

ผลการศึกษา
- ข้อมูลการตรวจสุขภาพช่องปากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนจำนวน 138 ราย เป็นเพศหญิง 123 ราย (ร้อยละ 89.1) มีอายุระหว่าง 20-59 ปี (อายุเฉลี่ย 35.2 ปี) พบปัญหาโรคเหงือกอักเสบ มีหินน้ำลายสูงถึงร้อยละ 87.7 รองลงมาเป็นปัญหาฟันผุร้อยละ 45.7 ฟันถูกถอนไปร้อยละ 30 ฟันสึกร้อยละ 11.6 และฟันคุดร้อยละ 9.4 เมื่อพิจารณาความรุนแรงของปัญหาเฉพาะในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีโรคในช่องปาก พบว่า ฟันสึกมีค่าเฉลี่ยสูงสุดจำนวน 2.8 ซี่ต่อคน รองลงมาเป็นฟันผุ จำนวน 2.3 ซี่ต่อคน ฟันคุดจำนวน 1.9 ซี่ต่อคน และฟันถูกถอนไป จำนวน 1.7 ซี่ต่อคน


 
จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานครบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 68791, เขียน: 22 Dec 2006 @ 14:11 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นิตยา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากได้ฉบับสมบูรณ์ของงานวิจัยนี้จังค่ะ อยากได้ไปทำงาวิจัยที่เกี่ยวข้องกำลังทำวิจัยเรื่องสภาวะสุขภาพช่องปากเด็กประถมปลายปลายค่ะ