การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลขอนแก่น

ภัทราภรณ์ กาบกลาง, ธนพร บึงมุม,  สงกรานต์ กลั่นด้วง, ณัฐวุฒิ บุตรโพธิ์ศรี
โรงพยาบาลขอนแก่น

วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและติดตามเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวานทั้งหมด

วิธีการศึกษา
- เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เริ่มดำเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2548 ตามกระบวนการ คือ P (Plan)  ทบทวน/วิเคราะห์ปัญหาที่พบจากการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพิจารณาตัวชี้วัดที่จำเป็นและวางแผน ออกแบบโปรแกรม  D (Do) ติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูล ทดลองใช้โปรแกรมฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน  ลงบันทึกข้อมูล ด้านข้อมูลทั่วไป ภาวะสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ C (Check) แก้ไขปรับปรุงให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และเชื่อมต่อกับระบบ Lan ของโรงพยาบาล A (Act) บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมฐานข้อมูล จากนั้นทำการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ผลการศึกษา
- ได้ฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งมีรูปแบบเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relation Database) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฟ็อกซ์โปร (FoxPro) ที่มีการลงบันทึกและประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวานทั้งหมดตั้งแต่ พ.ศ. 2547 – 2548 จำนวน 431 คน ข้อมูลประกอบด้วยรายการสำคัญ ดังนี้

-ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สิทธิบัตร ที่อยู่ โรคตามบัญชีจำแนกโรค ICD-10 ระยะเวลาการเป็นโรค

- ภาวะสุขภาพ ได้แก่ ดัชนีมวลกาย (BMI) ความดันโลหิต (BP) ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า (FBS), HbAlc, Lipid Profiles, การตรวจปัสสาวะ (UA) , Microalbuminuria, Cr, การตรวจตา, เท้า

- ปัญหาสุขภาพ ได้แก่ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ, ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง, มีแผลที่เท้า

-  พฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การสูบบุหรี่, การรับประทานอาหาร, การออกกำลังกาย

- การได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การให้คำปรึกษารายกลุ่ม, กิจกรรมส่งเสริมทักษะ, การดูแลตนเอง


จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานครบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 68790, เขียน: 22 Dec 2006 @ 14:11 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 01:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)