ความรู้พื้นฐานทางปรัชญา 1

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

1.บทนำ

มองในแง่แนวคิดทางปรัชญาตะวันตก  ดังนี้

คำว่า  Philosophy  มาจาก  Philos + Sophia.

คำว่า  Philos  แปลว่า  ความรัก  ความสนใจ  ความเลื่อมใส.

คำว่า  Sophia  แปลว่า  ความรู้  ปัญญา  วิชา.

สรุป  คือ  ความรักในความรู้.  ความรักในปัญญา.  ความรักในวิชา.  ความสนใจในความรู้.  ความสนใจในปัญญา.  ความสนใจในวิชา.  ความเลื่อมใสในความรู้.  ความเลื่อมใสในปัญญา.  ความเลื่อมใสในวิชา.

มองในแง่แนวคิดทางปรัชญาตะวันออก  ดังนี้

คำว่า  ปรัชญา  มาจากรากศัพท์ภาษาสันสกฤต  หมายถึง  ความรู้อันประเสริฐ.  ความรู้รอบ.  ความรู้เกิดจากความสงสัย.  ความรู้เกิดจากความแปลกใจ.

เส้นทาง  Philosophy  คืออะไร..?

    การเห็นความจริงจากบ่อเกิด.  การเข้าใจความจริงแท้ของชีวิต.  การรู้แจ้งทุกสิ่งตามความเป็นจริงของมัน.  Philosophy  คือ  ศาสตร์แห่งศาสตร์ทั้งปวง.  Philosophy  คือ  ประมวลความรู้ทุกศาสตร์.

2.บ่อเกิดปรัชญาตะวันตกและตะวันออก

        ปัญหาว่า  บ่อเกิดทางปรัชญาคืออะไร. 

ตอบว่า  ความสงสัย.  ความแปลกใจ.  เป็นต้นเหตุเกิดปรัชญาหรือไม่.  การเห็นแจ้งจนหายสงสัยในทุกสิ่งถือว่าเป็นเส้นทางปรัชญา.  ธรรมชาติของปรัชญาคือ Love  of  wisdom.

เครื่องมือที่สำคัญของปรัชญาคือตรรกศาสตร์.

3.แนวคิดทางปรัชญาเป็นระบบ

        เกิดขึ้นในสังคมชาวกรีกและสังคมชาวโรมัน.  ก่อเกิดวิชาการหลายสาขามากขึ้น.  เกิดเรื่องเล่าเทพนิยายมากขึ้น.

ช่วงที่ 1 ก่อเกิดแนวคิดทางปรัชญาสสารนิยม.  คำว่า  สสารนิยม Materialism คืออะไร.  ตัวอย่าง คือ ความสุขทางกายเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิต.

ช่วงที่ 2  ก่อเกิดแนวคิดทางปรัชญาจิตนิยม.  คำว่า  จิตนิยม Idealism คืออะไร.  ตัวอย่าง  คือ สิ่งที่เป็นวัตถุเป็นเพียงมโนภาพและสิ่งมีอยู่จริงคือจิต.

ช่วงที่ 3 ก่อเกิดแนวคิดทางปรัชญาปัญญานิยม. คำว่า  ปัญญานิยม Intellectualism คืออะไร.  ตัวอย่าง  คือ  สิ่งมีค่าสูงสุดในชีวิตคือการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาความแท้จริง.  สิ่งนี้ไม่ใช่แสวงหาความสุขทางกายเท่านั้น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)