Happy WorlPlace (11)

จ๊ะจ๋า
“คนคือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของเรา”

(11)    SPANSION  ( THAILAND ) LTD.

จุดเด่นของบริษัทคือ ความเป็นผู้นำ  นโยบาย แกนนำ  และ สภาวะแวดล้อม

·        ความเป็นผู้นำ

           บริษัท สแปนชั่น (ประเทศไทย) เป็นบริษัทผู้ผลิต (ทั้งประกอบและทดสอบ) หน่วยความจำ NOR-Flash ที่นำเสนอเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เช่น โครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบ MirrorBit ซึ่งช่วยให้หน่วยความจำสามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่าเดิมถึง 2 เท่าโดยที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพและความถูกต้องของข้อมูลไว้ได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีแบบ high-speed burst และ page mode interfaces, โครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบ Simultaneous Read/Write (SRW) architecture ซึ่งทำให้หน่วยความจำสามารถถูกบันทึกและอ่านข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน, และ MCPs ซึ่งรวมเอาหน่วยความจำแบบ Flash ที่มีประสิทธิภาพสูงและ SRAM เข้าไว้ด้วยกันในผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กๆ

          ผลิตภัณฑ์ของสแปนชั่นมีการทำการตลาดและขายภายใต้ชื่อ SpansionTM เหมือนกันทั่วโลกโดยกิจกรรมทางด้านการตลาดจะถูกดำเนินการโดย Spansion LLC. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมือง Sunnyvale มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะถูกกระจายผ่านบริษัท AMD และ Fujitsu สแปนชั่นได้นำเอาเทคโนโลยีมาสนับสนุนในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินการตั้งแต่การสั่งผลิตภัณฑ์ของลูกค้า การวางแผนและควบคุมการผลิต ไปจนถึงการส่งมอบ เพื่อที่จะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สแปนชั่น (ประเทศไทย) จะทำการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยตรงไปยังลูกค้าของสแปนชั่น

          สแปนชั่น (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในโรงงานผลิต IC ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานมีส่วนการผลิตซึ่งมีการนำเอาระบบควบคุมสิ่งแวดล้อม Class 10K มาใช้ มี in-house DI water processing facilities และ sub-micron level laboratory capabilities ซึ่งเป็นหนึ่งในห้องแลบที่ดีที่สุดในประเทศ สแปนชั่น (ประเทศไทย) ได้นำเอาเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตและตรวจสอบที่ทันสมัยที่สุดซึ่งมีระบบ IT ที่สามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินการได้โดยอัตโนมัติและทันต่อเหตุการณ์  และได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น  ISO9002, QS9000, ISO14001, OHSAS18001, ISO/TS16949 และ ISO9001:2002 นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังได้ปฏิบัติตามและมักจะสูงเกินกว่าเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆ กำหนดเอาไว้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เช่น มาตรฐานและกฎระเบียบเกี่ยวกับ EHS เรื่องของสวัสดิการแรงงานและสังคม รวมถึงเรื่องทางด้านการเงิน

 ·        นโยบาย

          สแปนชั่น (ประเทศไทย) เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอย่างมากซึ่งมีการกล่าวไว้อย่างชัดเจนในหลักการของบริษัทที่ว่า คนคือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของเราและเชื่อว่าคนจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจที่ตั้งเอาไว้ได้ เพราะฉะนั้น บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน 4 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และอารมณ์ทางสังคม จะเป็นกุญแจที่ช่วยพัฒนาพนักงานให้เกิดความสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน (well-balanced employees) และจะเป็นการปลูกฝังและบ่มเพาะวัฒนธรรมของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน     ทั้งนี้หลักการ  กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงวัฒนธรรมและการพัฒนาของ สแปนชั่น (ประเทศไทย) ได้ถูกกล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนใน เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร 

          หลักสำคัญของวัฒนธรรมใน สแปนชั่น (ประเทศไทย) คือความเชื่อที่ว่าคนเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดสำหรับเรา เราเชื่อว่าคนคือรากฐานที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราได้เปรียบในการแข่งขันและจะเป็นกุญแจที่ช่วยทำให้เราสามารถบรรลุพันธกิจที่ตั้งเอาไว้ได้ ค่านิยมที่เป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมของเราประกอบด้วย การเคารพในคน ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานทุกคนและเชื่อในการปฏิบัติอย่างยุติธรรม ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ     รวมทั้ง เชื่อว่าคนจะมีความคิดสร้างสรรค์และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อได้ทำงานอย่างมีความสุขและพึงพอใจกับงานที่ทำและผลลัพธ์ที่ได้ เราสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมให้มีการแสดงออกถึงความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ และความตลกขบขัน เรามองทุกอย่างที่เราทำในเชิงบวก ดังนั้นเราจึงจะสามารถประสบความสำเร็จในระดับสูงยิ่งๆ ขึ้นไปได้   เรียนรู้ เป็นกระบวนการที่จำเป็นจะต้องทำตลอดทั้งชีวิต เราจะต้องหาความรู้ใหม่ๆ ที่ทำให้เราสามารถเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สนับสนุนแนวความคิดใหม่ที่ดีกว่าเดิม ปรับปรุงผลิตภาพ และสามารถสร้างความเจริญเติบโตทั้งต่อตัวบุคคลและองค์กรโดยรวม นอกจากนี้ความคิดริเริ่มและความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ช่วยชี้ให้เราเห็นถึงอุปสรรคต่างๆ ที่กีดขวางความสำเร็จและพยายามหาวิธีการที่จะกำจัดอุปสรรคเหล่านั้นออกไป เพื่อที่จะหาโอกาสความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายของเรา เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ สิ่งที่เราทำทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร

·             แกนนำ

         เพื่อที่จะแปลงพันธกิจของเราให้เป็นผลลัพธ์ในการดำเนินการที่จับต้องได้  จึงยึดมั่นกับหลักการและกลยุทธ์ดังต่อไปนี้ :

 1. การมุ่งเน้นที่ลูกค้า : ลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกๆ อย่างที่เราทำใน สแปนชั่น (ประเทศไทย) เราพยายามทุกวิถีทางที่จะเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทำตามความต้องการเหล่านั้นให้ได้ และ พยายามที่จะทำให้เกินความคาดหวังของลูกค้า
 2. ความเป็นผู้นำ : ผู้บริหารของ สแปนชั่น (ประเทศไทย) ได้กำหนดวัตถุประสงค์และทิศทางขององค์กรที่ชัดเจน สิ่งแวดล้อมภายในได้ถูกสร้างขึ้นมาให้คนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้
 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร : บุคลากรในทุกระดับถือเป็นหัวใจของสแปนชั่น (ประเทศไทย) การที่คนเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่จะช่วยให้พวกเขาใช้ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
 4. การบริหารจัดการอย่างเป็นกระบวนการและเป็นระบบ : เราเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ที่มุ่งหวังจะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเราทำการจัดการบริหารกิจกรรมต่างๆ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นกระบวนการ ดังนั้นถ้าเราสามารถบ่งชี้ ทำความเข้าใจ และจัดการบริหารกระบวนการที่เกี่ยวโยงซึ่งกันและกันให้เป็นระบบแล้ว เราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมอย่างต่อเนื่องถือเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของสแปนชั่น (ประเทศไทย)
 6. การใช้ข้อมูลจริงประกอบการตัดสินใจ : สแปนชั่น (ประเทศไทย) ทำการตัดสินใจบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศแล้ว
 7. ความสัมพันธ์ที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ส่งมอบ : เราเชื่อมั่นว่าองค์กรและผู้ส่งมอบต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และความสัมพันธ์ที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันจะช่วยส่งเสริมให้เราสามารถสร้างคุณค่าสูงสุดได้

ตัวอย่างของการนำมาปฏิบัติเพื่อให้เป็นรูปธรรมสามารถอธิบายโดยสังเขปดังนี้

. ด้านการดำเนินการ

 •   การมุ่งเน้นที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้บริหารระดับบนของสแปนชั่นได้สร้างและกระจายแผนกลยุทธ์โดยใช้ Balanced Scorecard เพื่อที่จะช่วยกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องทำ โดยมีการกำหนดเป้าหมายทั้งในระดับองค์กร ระดับฝ่าย และระดับบุคคล กระบวนการหลักในการพัฒนา ผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์จะถูกติดตามผล วัดและวิเคราะห์เพื่อที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ Balanced Scorecard การทบทวนผลลัพธ์ทางด้านการเงินประจำไตรมาส และข้อมูลป้อนกลับจากการเยี่ยมชมและการตรวจสอบของลูกค้า จะถูกทบทวนเป็นระยะๆ โดยผู้บริหารระดับบนเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าการดำเนินการของระบบโดยรวมจะสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแลประสิทธิผล
 • การมุ่งเน้นที่กระบวนการ : Six Sigma, SPC, TCPI2, Weekly OPS meetings, Management Review, Worldwide Standards เช่น ISO9002, QS9000/ISO9001, TS 16949/ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001 และ Corporate EHS standards and audits.
 • ทรัพยากรบุคคล : มีการทำ Performance Ratings ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถของพนักงานเฉพาะรายที่ประกอบไปด้วย Performance Ratings, ศักยภาพ, และ คุณค่าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ กระบวนการทบทวนความสามารถจะประกอบด้วยระบบซึ่งมีโครงสร้างของการให้รางวัลผู้ที่มีความสามารถดีเด่น โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพงาน แผนการพัฒนาและการหาความต้องการหรือโอกาสในการปรับปรุงพร้อมกับเป้าหมาย หัวข้อการประเมินอื่นๆ สำหรับ HRD จะประกอบด้วย Global Performance Management, BSC, 4D HRD, TOEIC, Patent Program, และ Author Award Program

          เครื่องมือเชิงปริมาณอื่นๆ ที่จะทำการประเมินความสำเร็จโดยรวมขององค์กรประกอบด้วย รางวัลและผลสำรวจทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เช่น รางวัล Thailand Prime Minister Award, Best Employer in Asia Survey และ อื่นๆ

. การเรียนรู้ขององค์กรและการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางความรู้ภายในองค์กร

          สแปนชั่น (ประเทศไทย) ยึดมั่นกับปรัชญาที่ว่า มันไม่ได้อยู่ที่ใครเป็นคนถูก แต่อยู่ที่อะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงความเชื่อที่ว่าความคิดที่หลากหลายจะทำให้องค์กรมีคุณค่ามากขึ้น ผลที่ตามมาก็คือ พนักงานทุกคนจะได้รับโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ มีช่องทางที่หลากหลายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้อันประกอบไปด้วย: Engineering Presentations, TCPI2 Conference presentations, KM Sessions, Technical Knowledge Council sessions, Spansion University, Intranet Postings, และอื่นๆ

  . กระบวนการการผลิตและบริการ

          TQM (Total Quality Management): หรือการนำเอาหลักการของ “Quality build in” มาใช้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิตเป็นคนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพโดยตรงซึ่งเป็นหลักการที่ตรงข้ามกับการตรวจสอบโดยทีมงานตรวจสอบ การปฏิบัติงานมีการดำเนินไปตามระบบบริหารจัดการคุณภาพของ สแปนชั่นซึ่งประกอบด้วยคู่มือการทำงานและแผนการควบคุมซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/TS16949:2002 และมี Statistical Process Control ด้วย

          จะมีการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนเริ่มผลิตจริง ถ้ามีข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าเกิดขึ้น ทีมวิศวกรจะทำการแก้ไขปัญหาและสื่อสารไปยังสำนักงานใหญ่เพื่อทำให้แน่จะว่าคุณภาพจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ตามเวลาที่กำหนด การบริหารโครงการถูกนำมาใช้เพื่อทำให้สามารถกำหนดวันที่จะออกตัวสินค้าสู่ตลาดได้ นอกจากนั้นแล้ว เทคนิคการควบคุมกระบวนการโดยใช้สถิติ (SPC) ต่างๆ เช่น DOE, Taguchi method จะถูกนำมาใช้เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าตัวแปรต่างๆ ในกระบวนการผลิตจะต้องดีที่สุด หลักสูตร SPC จะเป็นหลักสูตรบังคับสำหรับวิศวกรทุกคน

          ฝ่ายฝึกอบรมร่วมกับฝ่ายผลิตจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง มีการรับรองวุฒิต่างๆ ของพนักงานรวมถึงมีการจัดทำระบบพี่เลี้ยงสำหรับพนักงานในสายการผลิตเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการฝึกอบรมจะสัมฤทธิผลสูงสุดรวมถึงพนักงานจะสามารถปฏิบัติงานได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาเรื่องคุณภาพกับผลิตภัณฑ์และไม่เกิดการสูญเสียเวลาขึ้น ระบบ People soft จะรายงานสถานะของการฝึกอบรมพนักงาน

          การปรับปรุงที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ และภายในสแปนชั่น (ประเทศไทย) จะถูกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝ่ายงานและในบริษัทภายในเครือ ซึ่งการแลกเปลี่ยนนี้จะจัดให้มีขึ้นในการประชุม TCPI2 ภายในประจำไตรมาส (การนำเสนอโครงการ) การประจำวิศวกรรมภายใน การนำเสนอผลงานระดับฝ่ายประจำไตรมาส การประชุมทบทวนการดำเนินการ การประชุมประจำสัปดาห์และการนำเสนอประจำไตรมาสของ Corporate Supplier Management ระดับภูมิภาค โครงการเปรียบเทียบสมรรถนะกับโรงงานในเครือ และผ่านระบบการจัดการความรู้

  ·             สภาวะแวดล้อม  

          สแปนชั่น (ประเทศไทย) มีการว่าจ้างแรงงานประมาณ 1,400 อัตรา ระดับความชำนาญของพนักงานมีตั้งแต่พนักงานในสายการประกอบและเจ้าหน้าที่สนับสนุนไปจนถึงผู้บริหารระดับกลางและสูง

            วัฒนธรรมของสแปนชั่น (ประเทศไทย) ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ระดับการศึกษา โปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยในการถ่ายทอดนโยบายทางด้านการศึกษาประกอบด้วย การศึกษานอกโรงเรียนสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมต้น โปรแกรมพัฒนาทักษะความชำนาญทางด้านเทคนิคสำหรับช่างเทคนิคและพนักงานในสายการประกอบ โปรแกรมระดับปริญญาโทซึ่งมีการร่วมมือกับ National Technological University โปรแกรมนักศึกษาฝึกงานสำหรับทำการว่าจ้างนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและโท และโปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านเทคนิคต่าง ๆ

          พนักงานของสแปนชั่น (ประเทศไทย) ไม่มีการรวมตัวเป็นสหภาพหรือกลุ่มเพื่อทำการต่อรองกับองค์กร ในทางตรงกันข้าม สภาพการทำงานกลับเต็มไปด้วยสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในทุกๆ เรื่องที่พนักงานเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่น การศึกษา สันทนาการ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอื่นๆ)     นอกจากนั้นการสื่อสารแบบเปิดระหว่างพนักงานในทุกๆ ระดับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้สัมพันธภาพเป็นไปได้ด้วยดี แนวทางเหล่านี้ถูกถ่ายทอดไปสู่ทุกระดับและทุกฝ่ายขององค์กรผ่านช่องทางทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วย

          สแปนชั่น (ประเทศไทย) มีชื่อเสียงมายาวนานในเรื่องของสภาพภูมิทัศน์ภายในบริษัทที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความเสี่ยงต่ำ บริษัทมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยอยู่อย่างสม่ำเสมอ เช่น การฝึกซ้อมวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง การป้องกันโรคเอดส์ การดูแลสุขภาพสำหรับพนักงานที่ตั้งครรภ์ และอื่นๆ นอกจากนั้น ระหว่างที่มีการระบาดของโรค SARS สแปนชั่น (ประเทศไทย) มีการควบคุมและป้องกันอย่างเข้มงวดโดยจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคนที่จะเข้ามาในบริเวณบริษัท สแปนชั่น (ประเทศไทย)    ยังมีนโยบายที่ไม่สนับสนุนให้มีการแบ่งแยกหรือกีดกันพนักงานสตรี ผู้ที่ติดเชื้อ HIV และกลุ่มอื่นๆ ที่มีความอ่อนไหว นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังให้การสนับสนุนโครงการของรัฐบาลเกี่ยวกับการให้การศึกษาและการรับคนพิการเข้ามาร่วมทำงานกับบริษัทอีกด้วย เช่น การที่บริษัทมีนโยบายที่จะทำการว่าจ้างคนพิการเข้ามาทำงานหรือการบริจาคเงินให้กับโครงการต่างๆ ของรัฐเพื่อช่วยเหลือคนพิการ

·             ความสัมพันธ์ ในองค์กร

          เรามีระบบการจัดระเบียบควบคุมต่างๆ จะอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อและค่านิยมที่ว่า เรามุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจด้วยจรรยาบรรณระดับสูงสุดและจะต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานที่ถูกกำหนดเอาไว้โดยที่พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามความมุ่งมั่นอันนี้ พนักงานทุกคนจะต้องประพฤติตนและปฏิบัติงาน โดยยึดถือตามมาตรฐานของจรรยาบรรณพนักงานที่ใช้ใน AMD/Spansion ทั่วโลก เพื่อที่จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรมในทุกๆ ด้านของการทำธุรกิจกับผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ส่งมอบ พนักงาน คู่แข่ง รัฐบาล และชุมชนของเรา สิ่งนี้ได้มีการเน้นย้ำและรายงานอยู่ในข้อมูลผลการปฏิบัติงานของบริษัท

          ในกลุ่มลูกค้าหลักขององค์กร สแปนชั่น (ประเทศไทย) ผลิตหน่วยความจำชนิด NOR-Flash สำหรับตลาด wireless (Cellular phones, PDA, GPS) และตลาด embedded (DVD, automotive, media memory) กลุ่มลูกค้าที่สำคัญของสแปนชั่นได้แก่บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ (Samsung, Nokia, Siemens) และลูกค้าผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (Bosch) สำหรับลูกค้ากลุ่ม PDA และ GPS ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ประเภท wireless และลูกค้ากลุ่ม DVD and media ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ประเภท embedded ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยอยู่และถือได้ว่าเป็นตลาดใหม่สำหรับ Spansion

         ความต้องการหลักของลูกค้าทุกๆ กลุ่มคือผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือในระดับสูง มีการลดต้นทุนต่อหน่วยอย่างต่อเนื่อง มีการส่งมอบที่ตรงเวลา รวมถึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อแนะนำออกสู่ตลาดในเวลาที่สั้นลงอย่างต่อเนื่อง (Shorter time-to-market span) ลูกค้ากลุ่มยานยนต์ยังมีความต้องการให้ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/TS 16949 และ ISO9001 อีกด้วย

          ผู้ส่งมอบ ผู้จัดจำหน่าย และกระบวนการที่สร้างคุณค่า

           สแปนชั่น (ประเทศไทย) ยึดมั่นกับหลักการที่ว่าบริษัทและผู้ส่งมอบจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้น สแปนชั่น (ประเทศไทย) จึงพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์แบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่ความสามารถของทั้งสองฝ่ายในการที่จะสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ผู้ส่งมอบที่สำคัญของ สแปนชั่น (ประเทศไทย) ประกอบด้วย

 • ผู้ส่งมอบที่ส่งมอบวัตถุดิบหลัก หรือ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 •   ผู้ส่งมอบที่ส่งมอบวัตถุดิบสนับสนุน หรือ วัตถุดิบที่ใช้ประกอบในกระบวนการผลิตหรือการส่งมอบ

          ความต้องการที่สำคัญที่สุดของห่วงโซ่อุปทานประกอบด้วย เทคโนโลยี คุณภาพ ต้นทุน ความยืดหยุ่น และ บริการ (เช่น การส่งมอบและบริการทั่วๆ ไป) ผู้ส่งมอบ จะถูกประเมินทุกๆ ไตรมาส 

บริษัท SPANSION ( THAILAND )

ที่อยู่ 229  ม. 4   ถ.แจ้งวัฒนะ   อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120

ผู้เข้าร่วม   1. ดร. ปรอง  กองทรัพย์โต

เบอร์ติดต่อ 02-962 1180

  http://www.spansion.com/  

สามารถติดตามย้อนหลังบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการได้ที่นี่คะ Happy WorkPlace (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creative

คำสำคัญ (Tags)#สคส.#สสส.#เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้#happy_workplace

หมายเลขบันทึก: 68564, เขียน: 21 Dec 2006 @ 10:51 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 17:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ได้มาเรียนรู้ด้วยครับ เป็น Best Practice ที่น่าสนใจมากครับ  ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณคุณดิศกุลที่แวะมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรา ยังมีอีก 10 บริษัทคะ สามารถย้อนหลังบทความก่อนหน้านี้ได้ทางข้อมูลด้านบนคะ  แล้วจะรู้ว่า บริษัทเอกชนเริ่มหันมาใส่ใจคนทำงานไม่แพ้ใครเลยเหมือนกัน และผลสุดท้ายก็เพื่อสังคมที่ดีนั่นเองคะ
 • และอย่าลืมแวะชมบทสรุปของงานนี้นะคะ
ณรงค์ศักดิ์
IP: xxx.246.156.72
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่ามีตำเเหน่งช่างเทคนิคว่างไหมครับช่วยตอบหน่อยครับ

พู่
IP: xxx.44.34.136
เขียนเมื่อ 

ผู้บริหาร สเเปนชั่นกับ AMD เป็นคนเดียวกันรึป่าวคะ เพราะว่า บางเว็บบอกว่าสแปนชั่นเเตกตัวมาจาก AMD เป็นบริษัทในเครือ ถูกต้องรึป่าวคะ