การบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพระบบฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์รายบุคคลด้าน ประชากรและบริการสุขภาพ ระดับตำบล (HCIS 18 แฟ้ม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างมีนาคม 2547 – มีนาคม 2548

ลักษณา ศังขชาต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลการศึกษา
– หน่วยบริการสาธารณสุข 227 แห่ง ส่งฐานข้อมูลในเดือนแรกได้ครอบคลุมร้อยละ 74 และเพิ่มขึ้นในเดือนสุดท้าย เป็นร้อยละ 89 แต่ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ด้านความทันเวลาในการส่งฐานข้อมูล พบว่าในเดือนแรก ส่งทันเวลา ร้อยละ 58 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 ในเดือนสุดท้าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p=0.014) และในส่วนของความครบถ้วนของแฟ้มที่ส่ง พบว่า ส่งได้ครบ 18 แฟ้มในเดือนแรก เพียงร้อยละ 16 เพิ่มเป็นร้อยละ 49 ในเดือนสุดท้าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.0001)

- การยกระดับคุณภาพข้อมูลอิเลคทรอนิคระดับตำบล ต้องอาศัยการบริหารจัดการระดับจังหวัด ในการติดตามประเมินสถานการณ์ปัญหาการทำงานของระดับพื้นที่ จัดการแก้ไขผ่านทางทีมดูแลระบบฐานข้อมูลระดับจังหวัดและอำเภอ ผนวกกับการอำนวยความสะดวกในการจัดช่องทางและจัดสรรเวลาการส่งข้อมูลอย่าง เหมาะสม เพื่อไม่ให้การดำเนินงานติดขัดล่าช้า

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#ฐานข้อมูล#บริการสุขภาพ#hcis#ผลงานทางวิชาการ#คุณภาพข้อมูล

หมายเลขบันทึก: 68563, เขียน: 21 Dec 2006 @ 10:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)