GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดการดื่มสุราในชุมชนมีส่วนร่วม

นิตยา ตะนะสอน

โรงพยาบาลมหาสารคาม

วัตถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานเพื่อลดการดื่มสุราในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดการดื่มโดยชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านค่ายสมศรี หมู่ที่ 16 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ผลการศึกษา

- รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ ดำเนินงานเพื่อลดการดื่มสุราในชุมชน ทำให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มภาคีต่างๆในชุมชน และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เริ่มจากความต้องการที่จะมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานที่เกิดจากความต้องการของชุมชน ที่ต้องการควบคุมกำกับงานด้วยกลไกของชุมชนเอง จะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรมและช่วยลดปัญหาการดื่มสุราในชุมชนำได้ต่อไป

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 68561
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)