ชอบ...มอบ...

praiya
ชอบ...มอบ...

วันที่ 19 ธันวาคม 2549 เป็นวันที่พี่น้องชาว มมส.ได้ปลื้มเป็นที่สุด เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนฯได้ทรงเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต มมส.เรา  น่าเสียดายที่ไม่ได้อยู่ชื่นชมบารมีและร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆบัณฑิต น้องแพร น้องยี่ และมหาบัณฑิต น้องสวัสดิ์ น้องวิชิต และน้องอ้อ ยังงัยก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะ...

สาเหตุที่ไม่ได้อยู่ร่วมก็คือ ต้องไปเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา: จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอนได้อย่างไร ?”  ณ โรงแรมสยามซิตตี้ กรุงเทพมหานคร แทนท่านรองพิศมัย ศรีอำไพ เพราะท่านติดงานพระราชทานปริญญาบัตรนี่เอง..ท่านก็เลย ชอบ..มอบ..อ.ไปรยาและอ.สุวัฒน์ซะเลย .. ซึ่งได้รับประโยชน์มาก ทำให้ทราบถึงแนวทางการนำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษามาปรับใช้..พอสรุป ได้ดังนี้ค่ะ

๑. สกอ. ได้จัดทำกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ( National Qualification Framework for Higher Education in Thailand : NQF) เสร็จสิ้นไป ๒ สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในการนำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไปปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒. กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ได้กำหนด  ขอบเขตมาตรฐานผลการเรียนรู้ ( Domaims of Learning Outcomes)ไว้  ๕ ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม, ด้านความรู้ความสามารถ, ด้านทักษะเชาว์ปัญญาและความคิด, ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้านการวิเคราะห์และการสื่อสาร  ซึ่งทั้งนี้ ทางสกอ.มองว่า การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นสิ่งสำคัญมากในการส่งเสริมให้เกิด Learning Outcomes

๓. นอกจากนี้ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ยังให้แง่คิดดีเกี่ยวกับ Learning Outcomes ของนิสิตว่า ควรต้อง มีสมรรถนะ (Comtencies)ที่ชัดเจน ตรงกับความต้องการของตลาด เพราะ ความรู้ (Knowledge)และทักษะ(Skills)คงไม่เพียงพอในโลกของการทำงาน  ท่านเสนอ ให้จัดทำหลักสูตรร่วมกันระหว่าสถานศึกษากับภาคเอกชน ในลักษณะของ สหกิจศึกษาที่มุ่งเน้น Comtencies และ ครูไม่ควรเป็น teacher แต่ควรเป็น facilitator เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด

...หวังว่า FQN นี้จะให้การทำงานสะดวกขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกในการประเมินคุณภาพการศึกษา...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชอบ...มอบ...

คำสำคัญ (Tags)#msu-km

หมายเลขบันทึก: 68473, เขียน: 20 Dec 2006 @ 22:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์น้อง