ช่วงนี้วุ่นวายกับภาระกิจเตรียมจัดงาน KM นิสิตนักศึกษาวันที่ 24 ธันวาคม 2549 จึงได้แจ้งกำหนดการดังนี้ค่ะ

กำหนดการสัมมนา

         “กรรมการหอพักกับการพัฒนานิสิต/นักศึกษา วันที่   24  ธันวาคม  2549

 ห้องศิริพร คณะพยาบาลศาสตร์

                                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

08.00-08.30          .            Ø ลงทะเบียน              

08.30-09.00          .            Ø ละลายพฤติกรรม โดยนางอุไรวรรณ  ปฎิญญา และทีมงานักศึกษา                

09.00-09.30          .            Ø พิธีเปิดและบรรยายการจัดการความรู้สู่นิสิต/นักศึกษา     โดย   อธิการบดี                                                     

09.30-10.30          น.            Ø แนวคิดการจัดการความรู้โดย ดร.วิภาดา  เวทย์ประสิทธิ์                                

10.45-12.00          .            Ø แบ่งกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
                                                        
กรรมการหอพักกับการพัฒนานิสิต/นักศึกษา
   โดยทีม Facilitator

13.00-14.00          น.                แบ่งกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (ต่อ)
                                              
กรรมการหอพักกับการพัฒนานิสิต/นักศึกษา
   โดย ทีม Facilitator

14.00-15.00          น.            Ø นำเสนอผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้                           

 15.15-16.00          .            Ø จุดประกายการจัดการความรู้ (Passion Plan)      

โดย ดร.วิภาดา  เวทย์ประสิทธิ์               

  16.00-16.30          .            Ø After Action Review  

หมายเหตุ   แต่งกายสุภาพ   กางเกงขายาว   เสื้อเหลือง  รองเท้าผ้าใบ                  

                    แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Email: [email protected]