กฎหมายหลัก

๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๐

กฏหมายที่ออกภายใต้ พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

๒.(ร่าง)พรฎ. ว่าด้วยการกำกับดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

๓. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำกับดูแลการให้บริหารออกไบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

๔.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดแบบ(มั่นคง)ปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕.บันทึกหลักการและเหตุผลธุรกรรมภาครัฐ

๖.พระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ พ.ศ. 2549

ที่มา http://www.etcommission.go.th/show.php?sh=ict_law.php