ประชุมสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

เมื่อเวลา 17.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2549 กระผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติหมายเลข 0693 และได้เข้าร่วมประชุมสมาชิกสมัชชาแห่งชาติที่หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ไปทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมสมัชชาแห่งชาติ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน เข้าสู่ห้องประชุมสมัชชาแห่งชาติ และพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมสมัชชาแห่งชาติ ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทำพิธีเปิดประชุมสมัชชาแห่งชาติในวันนี้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานพระดำรัสอีกว่า ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช 2549 ได้บัญญัติวัตถุประสงค์ในการตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติและหน้าที่ของสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ เป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วกัน ในการประชุมครั้งนี้ สมาชิกสมัชชาแห่งชาติจะต้องทำหน้าที่โดยสุจริต ยุติธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะได้ประกาศใช้เป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองสืบไป ข้าพเจ้าจึงขอให้ทุกฝ่ายที่มาประชุม ณ ที่นี้ ได้ระลึกตระหนักในภาระอันใหญ่ยิ่งดังกล่าว และตั้งเจตนาอันแน่วแน่ที่จะใช้วิจารณญาณอันรอบคอบสุขุม และความบริสุทธิ์ในการร่วมคัดเลือกผู้ที่สมควรได้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต่อไป