GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

รายงานทางวิชาการเรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว

การศึกษาวิจัยตอลดจนการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่ที่สำคัญดังกล่าว จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อศึกษาวิจัยอันจะนำไปสู่การจัดตั้งสถาบันดังกล่าวขึ้นใสเชิงรูปธรรมที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

               จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ จนกระทั่งเกิดเป็นมติคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับผลการทำงานของคณะผู้แสวงหาองค์ความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงเนื้อหาและข้อเสนอแนะเชิงวิธีการเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ค้นพบว่า การสร้างกลไกในการพัฒนาสื่อโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนก็คือ การสร้างองค์กรในรูปของสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อทำให้เกิดการรวมศูนย์ในเชิงวิชาการ ตลอดจนการสร้างกระบวนการในการขับเคลื่อนงานวิชาการสู่การปฏิบัติการในภาคสังคมและภาคนโยบาย  

         ดังนั้น การศึกษาวิจัยตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่ที่สำคัญดังกล่าว จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อศึกษาวิจัยอันจะนำไปสู่การจัดตั้งสถาบันดังกล่าวขึ้นใสเชิงรูปธรรมที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน   ในกระบวนการศึกษาวิจัยและพัฒนาจึงเริ่มต้นด้วยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการพัฒนาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่แล้วในสังคมไทย  

          หลังจากนั้น การศึกษาเพื่อแสวงหาความเหมาะสมในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อให้สถาบันนี้ ได้รับการยอมรับ และมีความยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อยู่ในโจทย์ของการศึกษาวิจัยเพื่อทำให้เกิดแนวทางในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาฯที่มีประสิทธิภาพ 

ไม่เพียงเท่านั้น โจทย์ประการสุดท้ายของการศึกษาวิจัยและพัฒนาฯก็คือ การศึกษาถึงภาระหน้าที่ของสถาบันฯดังกล่าว เพื่อแสวงหาคำตอบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาฯนี้จะต้องมีภาระหน้าที่เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์สำหรับสังคมในด้านใดบ้าง นับเป็นโจทย์อีกข้อหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะสถาบันดังกล่าวจะต้องเป็นกลไกในการพัฒนาสื่อโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดังนั้น การกำหนดภาระหน้าที่เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่สังคมไทยคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ ฉบับสมบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 68006
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)