ปรัชญาอินเดีย

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปรัชญาอินเดีย

โดย...อุทัย  เอกสะพัง

1.ชีวิตกับปรัชญา

    วิถีชีวิตคนอินเดียส่วนมาก.  เขาสนใจศึกษาวิชาปรัชญากันอย่างจริงจัง.  เขาคิดว่า  เรื่องชีวิตกับปรัชญา.มันแยกจากกันไม่ได้.แต่เขาต้องเลือกระหว่างปรัชญดีกับปรัชญาเลว.

    นักปรัชญาอินเดียยุคโบราณ.เขาคิดค้นว่า  จุดหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไร..?  บางคำตอบคือการค้นหาความรู้.  ความรู้แจ้งสัจธรรมเกี่ยวกับชีวิตของผู้รู้.เพราะเขารู้แจ้งตน.เขาจึงรู้คนอื่น.  พูดสั้น ๆ ว่า รู้แจ้งตน. นี้คือจุดหมายของชีวิตมนุษย์.

        คนอินเดีย.เขายึดถือคติชีวิตว่า  คุณจงมีชีวิตอยู่เพื่อแสวงหาความรู้.  ความรู้มี 2 ทางคือ  ความรู้ทางโลก  ความรู้ทางธรรม.

2.เอกลักษณ์ของปรัชญาอินเดีย

        การเรียนวิชาปรัชญานั้นคือการเรียนเพื่อเกิดความรู้.  เมื่อเขาสงสัยอะไร..?  เขาต้องค้นหาคำตอบนั้น.  เพื่อเขารู้ความจริงนั้น.  ปรัชญาอินเดียทั้งหมดมีต้นเหตุมาจากคำสอนทางศาสนา.  ปรัชญาอินเดียเรียกว่า  ปรัชญาศาสนา.

3.ความหมายปรัชญาอินเดีย

        คำว่าปรัชญานี้  นักปรัชญาอินเดียชอบใช้คำว่า  ทัศนะ  แปลว่า ความเห็นหรือ ตรัสรู้

4.เป้าหมายปรัชญาอินเดีย

        ปรัชญาอินเดีย  เขามุ่งอธิบายความแท้จริงเรื่อง คน  เขาต้องการรู้ตัวตนว่าเป็นใคร..?  นี่คือ  See  The  Self.  มีคำถามว่า  ปรัชญาอินเดียวางเป้าหมายอย่างนั้นเพราะอะไร..?  ตอบว่า  เพราะว่า  คนรู้แจ้งตน.  เขาจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมด.  ปรัชญาอินเดียจึงต้องการให้คนแสวงหาปัญญาเพื่อการดำเนินชีวิต.

4.ขอบข่ายปรัชญาอินเดีย

        นักปรัชญาอินเดียได้แบ่งปรัชญาอินเดียออกเป็น  3  ข้อ  คือ

1.ญาณวิทยา  ( Epistemology )  คือ  ปรัชญาเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้

2.อภิปรัชญา ( Metaphysics  )  คือ  ปรัชญาเกี่ยวกับการแสวงหาความจริง

3.จริยศาสตร์  ( Ethics )  คือ  ปรัชญาเกี่ยวกับการแสวงหาหลักปฏิบัติ มีแยกออกเป็น 2 เรื่องคือ

3.1อรรฆวิทยา ( Axiology  )  คือ ปรัชญาเกี่ยวกับการแสวงหาคุณค่า

3.2สุนทรียศาสตร์ ( Aesthetics ) คือ  ปรัชญาเกี่ยวกับการแสวงหาความงาม

5.แนวคิดทางปรัชญาอินเดีย

        แนวคิดทางปรัชญาอินเดียอยู่ในคัมภีร์ทางศาสนา  เช่น  คัมภีร์พระเวท , คัมภีร์พระไตรปิฎก  เป็นต้น

        การแบ่งแนวคิดปรัชญาอินเดียออกเป็น 3 แนวคิด คือ

1.แนวคิดแบบวัตถุนิยม Materialistic  ได้แก่  สิ่งที่มีอยู่จริงคือ  วัตถุหรือสสาร  Matter

2.แนวคิดแบบสัจนิยม  Realistic  ได้แก่  สิ่งที่มีอยู่จริงคือ  สิ่งคู่  เช่น  กายกับจิต  รูปกับนาม  Object-Subject

3.แนวคิดแบบจิตนิยม  Idealistic  คือ  สิ่งที่มีอยู่จริงคือ  จิต  มโน  วิญญาณ

6.การแบ่งยุคปรัชญาอินเดีย

        แบ่งยุคปรัชญาอินเดียเป็น 3 ยุค  คือ

1.ยุคโบราณ  คือ  ตั้งแต่ยุคพระเวท-พุทธศตวรรษที่ 15

เกิดปรัชญาอาสติกะ-ปรัชญานาสติกะ

2.ยุคกลาง  คือ  ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15- พุทธศตวรรษที่ 23  พวกมุสลิมเข้ายึดครองอินเดีย

เกิดปรัชญาศาสนาซิกข์

3.ยุคใหม่  คือ  ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 23- ปัจจุบัน พวกอังกฤษ์เข้ายึดครองอินเดียเกิด มีปรัชญาเป็นแนวคิดผสมผสานระหว่างปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก  ดังจะเห็นแนวคิดทางปรัชญาของ  สวามี  รามกฤษณะ

                  สวามี  วิเวกานันทะ

                  ระพินทรนาถ  ฐากุร

                  ศรีอรพินโท

                  มหาตมะ  คานธี

                  ดร.  ราธกฤษณัน  เป็นต้น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (1)

ยอดไปเลยครับ