วิธีปรองดองท้องถิ่นโดยการประกาศเลือกตั้ง

วิธีปรองดองท้องถิ่นโดยการประกาศเลือกตั้ง

1 สิงหาคม 2563

: ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถิ่น) [1]

สังคมท่ามกลางความขัดแย้ง

      (1) มีคำถามว่าจะปรองดองท้องถิ่นได้อย่างไร ถึงเวลาที่จะปรองดองท้องถิ่นหรือยัง เพราะดูแล้วท้องถิ่นมีปัญหาความขัดแย้งกันไปหมด ด้วยรูปแบบโครงสร้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถูกออกแบบไว้ให้มีความขัดแย้งกันไปหมด และ ด้วยจำนวนของกลุ่มส่วนได้เสีย (Stakeholders) [2] ที่มีมากมายหลายกลุ่ม หมายความว่า ท้องถิ่น หรือ อปท. มีคู่ขัดแย้งเต็มไปหมด ยิ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ถูกแช่แข็ง “การเลือกตั้ง” (Freeze) [3] ที่หมายความถึงการยุติการเมืองแบบการเลือกตั้งไว้เนิ่นนานถึง 7 ปี ถือเป็นภาวะวิกฤติยิ่งของท้องถิ่น โดยความหมายคำว่า “ปรองดอง” [4] หมายถึง ออมชอม ประนีประนอม ยอมกัน ไม่แก่งแย่งกัน ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย ตกลงกันด้วยไมตรีจิต ในที่นี้ผู้เขียนจงใจให้ฝ่ายอำนาจรัฐ หรือ ที่อีกฝ่ายเห็นว่าเป็น “ฝ่ายอำนาจนิยม” (Authoritarianism) [5] ให้เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ของท้องถิ่นด้วย

(2) มีการเปรียบเทียบสภาพสังคมไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาว่าพ่อที่มีลูก 2 คนชอบทะเลาะตบตีกันมาตลอด ไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อปล่อยให้ลูกทะเลาะกันโดยไม่ห้ามไม่ปรามให้หยุดหรือทำให้มีข้อยุติ จะบอกว่าคนไทยสบายมานาน ไม่เคยรู้จักรสชาดของการเป็นเมืองขึ้นเหมือนประเทศเพื่อนบ้านก็คงไม่ใช่ คงต้องช่วยกันหาเหตุผลว่า เหตุใดผู้มีอำนาจจึงไม่คิดไม่บริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อให้มีข้อยุติ แนวคิดคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติก็มีมาแล้ว ในระบอบประชาธิปไตย ต้องไม่มีการแบ่งแยกเลือกพวกเลือกข้าง และต้องยอมรับในความเห็นต่าง (Open-Mindedness) [6] ไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) [7] ในทุกฝ่าย แต่ “ความยุติธรรม” (Justice, Equity) [8] ของประชาชนทุกกลุ่มยังเหลื่อมล้ำกันอยู่ ยิ่งปัจจุบันคำว่าความยุติธรรมนั้น มีแนวโน้มสูงว่าหมายรวมคำว่า “ความเป็นธรรม” (Fairness) [9] เข้าไปด้วย ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอีกหลายเท่าตัว

วาทกรรมแห่งความร้าวฉานร้าวลึก

(1) การเกลียดชังกัน ดื้อรั้นไม่ยอมกันและกัน เช่น การสร้างวาทกรรมให้คนในประเทศเกลียดชังกันในหลายกลุ่มทั้ง Elite, นายทุน, ขั้วอำนาจการเมืองเก่า, กลุ่มคนรุ่นใหม่หัวใหม่หัวก้าวหน้า, กลุ่มอนุรักษ์นิยม ฯลฯ บวกสถานการณ์ผสมโรง ยุยง ปลุกปั่น โดยอาศัยวาทกรรมแห่งความร้าวฉาน (Hate speech) [10] เป็นเงื่อนไขสำคัญที่นำสังคมไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรง เกิดคู่ขัดแย้ง [11] มากยิ่งขึ้น

(2) ด้วยสถานการณ์แห่งความรู้สึกว่า “อยุติธรรม” หรือ “ไม่เป็นธรรม” เหล่านี้จะนำประชาชนเดินลงสู่ถนนที่ยากแก่การควบคุมได้

(3) “Hate speech” คำนี้มีคำอธิบายไว้แล้วตั้งแต่ปี 2557 [12] ด้วยสถานการณ์แห่งความขัดแย้งเสื้อแดง นปช. กลุ่มพันธมิตร กลุ่ม กปปส. กลุ่มเสื้อเหลือง เป็น “วาทกรรมชังชาติ” ที่มีแนวโน้มพัฒนาเป็น “Hate crime” [13] หรือ “อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง” ได้

เลือกตั้งท้องถิ่นคือการปรองดอง

(1) มาปรองดองกันเถอะ ท้องถิ่นต้องมีการเลือกตั้ง ด้วยการเรียกร้องของแนวร่วมหลายกลุ่มหลายฝ่ายที่เรียกร้องสอดรับกัน เสนอบันไดขั้นใหม่แห่ง “เลือกตั้งท้องถิ่น” [14] ว่าท้องถิ่นแห่งใดจะจัดเลือกตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก ก่อน กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด [15] ให้ท้องถิ่นเตรียมการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สถ.ผถ.) ในปี 2564

(2) “การแช่แข็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” [16] ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ประชาชนได้เรียนรู้ในการปกครองตนเอง ให้คนท้องถิ่นกำหนดนโยบายสนองความต้องการด้วยตัวเอง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 พอกันทีกับการแช่แข็ง อปท. ไม่มีข้ออ้างเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้อีกแล้ว อย่าใช้ยุทธศาสตร์ “แช่แข็ง แกล้งถ่วง หวงอำนาจ” การรวมศูนย์อำนาจไว้ที่จุดเดียวหมดสมัยแล้ว

            (3) กระแสข่าวการเลือกตั้งท้องถิ่นในระยะหลังแรงมากขึ้น “พรบ.การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562” มีผลบังคับใช้ 16 เมษายน 2562 ในมาตรา 11 [17] และบทเฉพาะกาล มาตรา 142 [18] ได้ระบุเงื่อนไขและขั้นตอนในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับให้เป็นอำนาจของ “คณะรัฐมนตรี” (ครม.) เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบเพื่อประกาศให้มีการเลือกตั้ง

(4) นักวิชาการมีข้อเสนอกระจายอำนาจ เร่งรัดรัฐบาลจัด 'เลือกตั้งท้องถิ่น' ภายในปี 2563 นี้ [19] มันถึงเวลากระจายอำนาจ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปราะบาง ต้องสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส ท่ามกลางความสูญเสียต้องทำให้กำไรให้ได้ดี

(5) มันรอเวลามานานแล้ว กลุ่มอนุรักษ์นิยมต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมา 15 ปีนานพอแล้ว [20] กระแสรูปแบบการปกครองท้องถิ่น “จังหวัดจัดการตนเอง” [21] ถูกปลุกกระแสเข้ามาอีกหลังจากหายไปนานกว่า 7 ปี

ตีเหล็กต้องตีตอนเหล็กร้อน

สำคัญว่า การจุดติด “การเลือกตั้งท้องถิ่น” ตอนนี้จุดติดแล้ว การตีเหล็ก ต้องตีตอนเหล็กร้อน ท่ามกลางวิกฤติต่างๆ ของสังคม การลดหย่อนผ่อนปรนอะไรลงสักอย่าง จะทำให้วิกฤติต่างๆ ที่มีมากมายลดลงได้ เชื่อว่าคนที่อดรนทนอะไรไม่ได้ เมื่อได้ปลดปล่อยอะไรลงไปสักอย่าง ย่อมทำให้คนเหล่านั้นมีความรู้สึกที่ดีขึ้น มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ไม่เก็บกด ฝ่ายรัฐไม่ควรมองข้ามจุดนี้ไป ไม่เชื่อก็ลงทำดูสิ การประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นโดยเร็ว ย่อมสร้างความยินดีปรีดาแก่คนท้องถิ่น โดยเฉพาะคนรากหญ้าอย่างถ้วนหน้า จนลืมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจปากท้องลงก็ได้

[1] Phachern Thammasarangkoon & Ong-art Saibutra & Watcharin Unarine, ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถิ่น), หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปีที่ 67 ฉบับที่ 46 วันเสาร์ที่ 1  - วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563, บทความพิเศษ หน้า 9, สยามรัฐออนไลน์, 1 สิงหาคม 2563,

[2] การบริหารผู้มีส่วนใดส่วนเสีย ( Stakeholders Management) โดยศศิมา สุขสว่าง, วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร, https://www.sasimasuk.com/16883363/การบริหารผู้มีส่วนใดส่วนเสีย-stakeholders-management

เทียบในทางธุรกิจแบ่ง “ผู้มีส่วนใดส่วนเสีย” ( Stakeholders) 3 กลุ่ม คือ

(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ( key stakeholders) คือ ผู้ซึ่งสามารถมีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการโดยตรง และมีอิทธิพลโดยตรงต่อโครงการ  เช่น  Project Sponsor, Project team member, ผู้บริหาร หัวหน้าโดยตรง ผู้ใช้งานโดยตรง  ลูกค้า ผู้ส่งมอบ มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญต่อดำเนินโครงการ หรือผลลัพธ์ของโครงการโดยตรง

(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นพื้นฐาน ( primary stakeholders) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบทางบวก หรือทางลบ จากกิจกรรมโครงการ หรือผลลัพธ์ของโครงการ  เช่น ผู้บริโภค (consumer) ตัวแทนทางการค้า (dealer) ผู้ผลิตในขั้นต้น (primary production) จะได้รับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงราคาขาย การปรับเปลี่ยนนโยบายทางการค้าทั้งการจัดซื้อและการขาย เป็นต้น

(3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นรอง ( secondary stakeholders) คือ ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากการดำเนินงานโครงการซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการโดยตรง

[3] การแช่แข็งทางการเมืองเกิดได้ยาก , โดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช mgronline, 4 พฤศจิกายน 2555, https://mgronline.com/daily/detail/9550000134798 & แช่แข็งประเทศไทย: ใครเอาบ้าง ยกมือขึ้น, อภิชาต สถิตนิรามัย, ThaiPublica, 27 พฤศจิกายน 2555, https://thaipublica.org/2012/11/thailand-frozen/

แนวคิด “แช่แข็งประเทศไทย” ที่เสธ.อ้าย หรือ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ประธานองค์กรพิทักษ์สยาม ใช้เป็นธงนำในการเคลื่อนไหว โดยมี กำลังหลักของผู้ชุมนุมในกลุ่มเสธ.อ้ายเป็นคนเสื้อเหลืองแล้ว คนกลุ่มนี้เป็นเสื้อเหลืองประเภทสุดขั้ว (extreme) แบบสุดๆ ที่ปฏิเสธการเมืองในระบบเลือกตั้งแบบไม่เหลือเยื่อใย

[4]พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ดู การปรองดอง : การคิดเห็นตรงข้าม, สามารถ มังสัง, ผู้จัดการ  mgronline, 21 กรกฎาคม 2557, https://mgronline.com/daily/detail/9570000082152

ดู จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การปรองดอง ( reconciliation) หมายจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่มในสังคมที่เคยแตกแยก ต่อสู้ และปะทะกัน ทั้งในระดับความคิดและในระดับการใช้ความรุนแรงทางกายภาพ ในการตกลงเพื่อเข้าสู่การเจรจาสันติภาพ (peace talk) ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ โดยไม่ใช้ความรุนแรง และทำการสร้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นประชาธิปไตยในการเข้ามาช่วยปรองดองและต่อรองอำนาจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในที่นี้อาจจะรวมถึงการใช้มาตรการออกกฎหมายนิรโทษกรรม

ดู รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ , เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า, มีนาคม 2555, http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=รายงานวิจัย_การสร้างความปรองดองแห่งชาติ

...ประเด็นรากเหง้าของความขัดแย้งทางการเมืองไทย พบว่าปัญหาใจกลางคือมุมมองที่แตกต่างกันต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอำนาจและทรัพยากรในสังคม ระหว่างฝ่ายหนึ่งที่ให้น้ำหนักต่อการเลือกตั้งซึ่งความชอบธรรมของผู้บริหารประเทศอยู่ที่ ‘เสียงข้างมาก’ ของประชาชน กับอีกฝ่ายหนึ่งที่ให้น้ำหนักต่อ ‘คุณธรรมจริยธรรม’ ของผู้บริหารประเทศมากกว่าความเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่...

[5] อำนาจนิยม ( Authoritarianism) เป็นรูปแบบการจัดระเบียบทางสังคมซึ่งมีลักษณะของการอ่อนน้อมต่ออำนาจหน้าที่ ตามปกติมักตรงข้ามกับปัจเจกนิยมและอิสรนิยม ในทางการเมือง รัฐบาลอำนาจเป็นรัฐบาลซึ่งอำนาจหน้าที่ทางการเมืองกระจุกตัวอยู่กับนักการเมืองกลุ่มเล็ก : วิกิพีเดีย

[6] Open-Mindedness การเปิดใจให้กว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จะทำให้เราพัฒนาตนเองไปได้ไกลมากขึ้น ความแตกต่างระหว่าง Open-Mindedness กับ Closed-Mindedness จากหนังสือ Principles by Ray Dalio หนึ่งในหลักการใช้ชีวิตที่สำคัญของ Ray Dalio คือการเปิดใจให้กว้าง ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง (Open-Mindedness) แล้วตอนนี้เราเป็นคนแบบนั้นกันรึยัง ? หรือว่ายังเป็นคนใจแคบไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น(Closed-Mindedness)

: Blockdit เล่า, 29 พฤศจิกายน 2562

[7] หลักการไม่เลือกปฏิบัติ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ( Non-Discrimination), จุฬารัตน์ ยะปะนัน, กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย, วารสารจุลนิติ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (ก.ย.-ต.ค.2547), สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, https://www.senate.go.th/assets/portals/93/fileups/272/files/S%E0%B9%88ub_Jun/3journal/b16%20jun_1_4.pdf

& หลักความเสมอภาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 3 มกราคม 2548, http://www.public-law.net/publaw/view.aspx?id=657

[8] ความยุติธรรม เป็นแนวคิดเกี่ยวกับความถูกต้องตามศีลธรรมบนพื้นฐานของจริยธรรม ความสมเหตุสมผล กฎหมาย กฎหมายธรรมชาติ ศาสนา ความเที่ยงธรรม ( equity) และความเป็นธรรม (fairness) ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายโดยคำนึงถึงสิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้และสิทธิโดยกำเนิดของมนุษยชาติและพลเมืองทั้งหลาย กับสิทธิของปวงชนและเอกชนที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายซึ่งว่าด้วยสิทธิพลเมืองของพวกเขาเหล่านั้น โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ เหล่ากำเนิด สีผิว ชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ ความยากดีมีจน และลักษณะประการอื่น ทั้งยังถือด้วยว่า รวมถึงความยุติธรรมทางสังคม : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดู สุรัชดา รีคี. เอควิตี้ : หลักแห่งความยุติธรรมในกฎหมายอังกฤษ , EQUITY: PRINCIPLES OF JUSTICE IN ENGLISH LAW. วิญญูชน, 2562, https://www.law.chula.ac.th/publishing/3458/

[9] ทฤษฎีความยุติธรรมของจอห์น รอลว์ส ( John Rawls’ A Theory of Justice) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ใน KRITAYA SOONGKAENG, 26 มิถุนายน 2561,

https://www.facebook.com/notes/kritaya-soongkaeng/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%AA-john-rawls-a-theory-of-justice/2014402055237962/

ในทฤษฎีความยุติธรรม จอห์น รอลว์ส พยายามแสดงการประนีประนอมอย่างมีหลักการระหว่างเสรีภาพ ( liberty) กับความเสมอภาค (equality) โดยนำเสนอให้เห็นชุดของแนวคิดที่มองความยุติธรรมเสมือนการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม (justice as fairness) รอลว์สใช้แนวคิดดังกล่าวเป็นชุดแนวคิดหลักในการถ่ายทอดเนื้อหาของความยุติธรรมในฐานะที่เป็นการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม เขาพยายามที่จะแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือ “การกระจายความยุติธรรม” (Distributive Justice)

[10] ประทุษวาจา ( Hate Speech) คือ ถ้อยคำโจมตีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือรสนิยมทางเพศ เป็นต้น : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

[11] ประเด็นความขัดแย้งกันในระบบการคิดของบุคคลทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง (Conflict) ขึ้น เพราะ ต่างมี “ความรู้สึกเห็นร่วม” (perception) หรือ mindset ที่แตกต่างกัน 

ดู จับตาม็อบชนม็อบ!! เยาวชนปลดแอก-อาชีวะช่วยชาติ ต่างอุดมการณ์ นัดชุมนุมวันเดียวกัน , ch3thailandnews, 29 กรกฎาคม 2563, https://ch3thailandnews.bectero.com/news/200567  

& การเมือง - 'อาชีวะช่วยชาติ'ฮึ่ม!ไม่รับประกัน'ม็อบชนม็อบ' ฝาก2คำตอบ-เตือนคนชักใยเยาวชนระวังตัว, naewna, 30 กรกฎาคม 2563,  https://www.naewna.com/politic/508562

& จับตา 'เยาวชนปลดแอก-อาชีวะช่วยชาติ' ชุมนุมแสดงจุดยืนวันนี้  - นายกฯ ห่วงม็อบชนม็อบ, ch3plus, 31 กรกฎาคม 2563, https://ch3plus.com/news/program/200681

[12] Hate Speech คืออะไร ปรากฏการณ์ใหม่ใช้วาจาสร้างความเกลียดชัง,  ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ, ใน kapook กระปุกดอทคอม 20 กุมภาพันธ์ 2557, https://hilight.kapook.com/view/98194

& Hate Speech วาจาสร้างความเกลียดชัง ?, ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำคลิปวีดีโอ “Hate Speech” เบื้องต้นสำหรับคนไทย, 20 กุมภาพันธ์ 2557, https://www.voicetv.co.th/read/97895

[13] Hate Crimes: อาชญากรรมแห่งอคติในสังคมพลวัต โดย นางสาวลดาวัลย์ ใยมณี ใน วารสารอาชญาวิทยาและสังคมวิทยาฯ Vol.3 No.2 (เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2563)

https://www.crimjournalthai.com/hate-crimes-อาชญากรรมแห่งอคติในสังคมพลวัต.html#:~:text=Hate%20Crimes%20นั้นเป็นอาชญากรรม,เกลียด%20แต่คือ%20“อคติ”%20บาง

Hate Crimes นั้นเป็นอาชญากรรมที่แตกต่างจากอาชญากรรมปกติเนื่องจากอาชญากรรมทั่วไป ผู้กระทำหรืออาชญากรมักมีแรงจูงใจอยู่ที่เหยื่อ หรือผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ แต่ Hate Crimes แม้จะแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวว่า “อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง” แต่ในความเป็นจริงมูลเหตุจูงใจของอาชญากรรมประเภทนี้กลับไม่ใช่ความเกลียด  แต่คือ “อคติ” บางครั้งจึงเรียกอาชญากรรมประเภทนี้ว่า Bias-motivated Crimes ซึ่งอคตินี้ไม่ได้มีต่อเหยื่อคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่มุ่งเน้นไปที่เอกลักษณ์บางประการของกลุ่มคน หรือ Stereotypes เช่น ความแตกต่างของเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ ความเป็นชนกลุ่มน้อย ความโน้มเอียงทางเพศ ความพิการ ความเชื่อทางการเมือง ชนชั้น หรือสถานะทางสังคม เป็นต้น

[14] บันไดขั้นใหม่ “เลือกตั้งท้องถิ่น”,  nationweekend, 26 กรกฎาคม 2563, https://www.nationweekend.com/content/special_article/13857?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=special_article&fbclid=IwAR2ktVwpm3O8HMKK5qceBib1jxpom28ETSi8gTPR-21IIm3QZs3kUyKUFHw

[15] หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

[16]จากเฟซบุ๊ก ประสิทธิ์ สาระชาติ 9 กรกฎาคม 2563 ดู อนาคตการกระจายอำนาจ หลังประกาศ คสช.แช่แข็งการเมืองท้องถิ่น, prachatai, 12 สิงหาคม 2557, https://prachatai.com/journal/2014/08/55022

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 85/2557 และ 86/2557 เกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานคร ขึ้นทดแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่หมดวาระลง โดยกำหนดให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นใดที่เหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดให้สิ้นสุดสภาพลง ทำให้งดเลือกตั้งสภาท้องถิ่น-ให้ใช้วิธีสรรหา-ผู้บริหารให้ปลัดทำแทน

[17] มาตรา 11 ได้บัญญัติไว้ว่า ให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระเว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสภาท้องถิ่น ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน จะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้

[18] มาตรา 142 ระบุเงื่อนไขและขั้นตอนไว้ว่า ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับให้เป็นอำนาจของ “คณะรัฐมนตรี” (ครม.) เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบเพื่อประกาศให้มีการเลือกตั้ง

[19] 'สมคิด เลิศไพฑูรย์' ผุดข้อเสนอกระจายอำนาจ เร่งรัดรัฐบาลจัด 'เลือกตั้งท้องถิ่น' ภายในปีนี้, 25 กรกฎาคม 2563, https://siamrath.co.th/n/172228

[20] ช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา สังคมไทยเริ่มมีความขัดแย้งกัน และ ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ผลสุดท้ายฝ่ายอนุรักษ์นิยมเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ การพัฒนาความก้าวหน้าทันสมัยในหลาย ๆ สิ่งถูกชะลอตัวหมดจนถึงปัจจุบัน มีการสนับสนุนให้ฝ่ายทหารยึดอำนาจและเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมือง

ดู คำนูณ สิทธิสมาน : (เรียนท่านนายกฯ) ถึงเวลาประเทศไทย ต้องมีนิรโทษกรรมการเมือง , มติชนออนไลน์, 19 กรกฎาคม 2563, https://today.line.me/th/article/คำนูณ+สิทธิสมาน+เรียนท่านนายกฯ+ถึงเวลาประเทศไทย+ต้องมีนิรโทษกรรมการเมือง-z2Xm2J

[21] จังหวัดจัดการตนเอง : แนวคิดในการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น , ศรันยา สีมา นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2558/hi2558-042.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Local Administrationความเห็น (0)