หัวใจ ของแต่ละศาสนา ดังนี้

1. พุทธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ข้อแตกต่างระหว่างพุทธกับอิสลาม จึงไม่แตกต่างกันเลย ฝึกให้คิดและมีสติไม่ลุ่มหลงกับโลกนี้และโลกหน้า

2. อิสลาม ความเกรงกลัวที่บุคคลมีต่อวิญญาณหรือเทพเจ้า (มาจากภาษาลาติน) หรือหมายถึง การใช้และบูชาพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวหรือสิ่งนอกเหนือ ธรรมชาติทั้งหลาย ด้วยการยอมรับจำนน

3. คริตส์ การให้ความรักและความยุติธรรมแก่คนทั้งโลก

........ไม่ว่าจะศาสนาใด ๆ ในโลกนี้ ก็ล้วนแต่สร้างความดี แก่ตนเองและบุคคลอื่นทั้งนั้น ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบก็ล้วนมีคุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น "ความสมานฉันท์ " ให้เกิดความรัก ทุกคนในชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ บนพื้นฐานแห่งความพอดี "