เงินวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เงินวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอแจ้งความเคลื่อนไหวในเรื่องเงินวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้        

        1.  เงินวิทยฐานะ เป็นเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทย ฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะได้รับในอัตราที่กำหนด ซึ่งทุกคนที่มีวิทยฐานะที่ตนได้รับการแต่งตั้ง แต่เนื่องจากเรื่องวิทยฐานะ เป็นเรื่องใหม่จึงไม่ปรากฏวิธีการเบิกจ่ายไว้ในกฎหมาย หรือระเบียบใดมาก่อน  ก.ค.ศ. จึงต้อง      ออกระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะเพื่อดำเนินการเบิกเงินวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ขณะนี้ ก.ค.ศ. ได้ร่างระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะเสร็จแล้ว และได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เมื่อได้รับความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ก.ค.ศ. ก็จะกำหนดเป็นระเบียบและแจ้งให้ส่วนราชการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยด่วนต่อไป        

         2.  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ซึ่งเมื่อก่อนข้าราชการครูยังรับเงินประจำตำแหน่งอยู่ ผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตั้งแต่ 5,600 บาท/เดือน ขึ้นไป จะได้รับเงินค่าตอบแทนอีกหนึ่งเท่าของเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ต่อมาเมื่อเปลี่ยนกฎหมายใหม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคยรับเงินประจำตำแหน่งจะเปลี่ยนมาเป็นเงินวิทยฐานะแทน กรมบัญชีกลางจึงพิจารณาว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะตามพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไม่ใช่บุคคลผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว

        กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. จึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่รับเงินประจำตำแหน่งและได้รับเงินค่าตอบแทน ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2549 มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ เมื่อแล้วเสร็จจึงแจ้งให้ส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

มติชน (คอลัมน์สถานีก.ค.ศ. )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#เงินวิทยฐานะ

หมายเลขบันทึก: 67942, เขียน: 18 Dec 2006 @ 11:10 (), แก้ไข: 05 Apr 2012 @ 13:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)