กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มาตรา ๙

ทำให้ เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์

                   

                จากร่างกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  มาตรา ๙

1.ฉบับแรกที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อ 23 กันยายน 2546

มาตรา ๘ ผู้ใดกระทำโดยมิชอบด้วยการลบ ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้ไร้ประโยชน์ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

2.ฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๙ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.ฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 257/2548

มาตรา ๙ ผู้ใดทำให้ เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                   ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้

เมื่อได้วิเคราะห์แล้วพบว่าพ่วงกับมาตรา ๑๑ ในฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 257/2548 ที่ได้ตราไว้ว่า

มาตรา ๑๑ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๙หรือมาตรา ๑๐(๑)       ก่อให้เกิดผลอันเป็นความเสียหายแก่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลทั่วไปไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท(๒)        เป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว่เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี

        ถ้าการกระทำความผิดตาม (๒) ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือชีวิตของประชชาชน ต้องระวางฌทษประหารชีวิต จำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี

       ในส่วนแนวคิดของผมคิดว่าควรเพิ่มความผิดในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจด้วยให้ดูเด่นชัดขึ้น และมีโทษที่หนักขึ้นด้วย เพราะว่าในปกติการทำงานของผมก็เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆของผู้ใช้บริการ ในเรื่องที่เจอเกี่ยวกับมาตรา 9 และ มาตรา 11 ควรมีการกำหนดโทษให้ชัดเจนและดูน่ากลัวขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ได้ตระหนักและทำงานอย่างรอบคอบถีถ้วนและในส่วนของค่าปรับที่ว่าปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  ผมคิดว่าน้อยไปเพราะหากเป็นธุรกิจที่สำคัญและมีผลเสียหายน่าจะขยายค่าปรับเป็นไม่เกินห้าล้านบาทเพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายของผู้เสียหายในระดับที่เสียหายร้ายแรงด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อนาคตโทรคมไทยหลังยุคปฎิรูปการเมืองและกฎหมาย คนไทยจะได้อะไร ประเทศไทยจะได้หรือเสียอะไรไป

คำสำคัญ (Tags)#วิชากฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 67900, เขียน: 18 Dec 2006 @ 08:27 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 23:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)