มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

  ติดต่อ

  กฎหมายมาตรา40 เกี่ยวของกับการฟ้องของอ.ศาสตรา โตอ่อน  

            มาตรา40  คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

            ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งและกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยาโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

             การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวามทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

     การเข้าข่ายของการฟ้องอาศัยมาตรา 40 เนื่องจากการถือหุ้นที่ได้เปลี่ยนจากบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)นั้นเป็นเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคลสัญชาติสิงคโปร์ (เทมาเส็ก)ทำให้การบริหารและกำหนดทิศทางคลื่นความถี่ได้ ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะจะมีทิศทางที่เปลี่ยนไปได้  โดยอาจจะส่งผลกระทบในด้านต่างๆ เช่นความมั่นคงชองรัฐ ซึ่งจะทำให้ส่งผลกระทบต่อสัญญาสัมปทานดังนั้นทำให้สามารถที่จะยกเลิกสัญญาดักล่าวได้

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 67868, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-08 08:41:28+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)