144-นำเสนอผลงานวิจัยต่ออธิบดี กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาทางการตลาดของชุมชนผู้สูงอายุในัจงหวัดมุกดาหาร รูปแบบ KME

ข้อมูลจากเว็บไซต์ กรมกิจการผู้สูงอายุ

http://www.dop.go.th/th/galler...

ผลงานวิจัยหัวข้อ การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาทางการตลาดของชุมชนผู้สูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร รูปแบบ KME

โดย ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา  ครูเชี่ยวชาญ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางอภิญญา ชมพูมาศ) เปิดโอกาสให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร (นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล) พร้อมด้วย นายทิวากร เหล่าลือชา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ สังกัดวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาทางการตลาดของชุมชนผู้สูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (รูปแบบ KME) โดยมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (นางสิรินุช อันตรเสน) ข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร.ทิวากร เหล่าลือชาความเห็น (0)