วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal)

วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal) ชื่อเดิมคือวารสารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวารสารวิชาการครอบคลุมสาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอในรูปแบบ บทความวิชาการ บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ดำเนินการสำเร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งบทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ (Peer review) ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 เป็นต้น เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal)

Electronic journal : https://so01.tci-thaijo.org/in...

WU OPAC :  http://opac.wu.ac.th/Catalog/BibItemTmp.aspx?BibID=b00132012

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)