ตอนที่ 5-1 บทบาทการประเมินในการศึกษาตามความสามารถ (Competency-Based Education : CBE - Role of Competence Assessment)

บทบาทการประเมินในการศึกษาตามความสามารถ

(Competency-Based Education : CBE - Role of Competence Assessment)

ดร.ชัชรินทร์  ชวนวัน ข้าราชการบำนาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2563

         การศึกษาตามความสามารถมีกระบวนการดำเนินงานพัฒนาความสามารถในภาพรวม คือ วงจรการพัฒนาความสามารถ (Competence Development Lifecycle) ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงานสำคัญ 4 ขั้นตอน (ตามภาพ) ที่อาจมีความแตกต่างกันบ้างตามบริบททางการศึกษา  การประเมินผลตามวงจรการพัฒนาความสามารถ เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่เริ่มต้นด้วยความสามารถที่มีความแตกต่างกันพอสมควรทั้ง ขั้นตอนกระบวนการ,แบบฟอร์มการประเมิน และบทบาทที่ดำเนินการ  อย่างไรก็ตามการพัฒนาการศึกษาของทรัพยากรมนุษย์ตามหลักความสามารถ  องค์กรจำเป็นต้องกำหนดให้มีการได้มาของความสามารถ (Competency Acquisition) ขึ้นมาก่อน ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของกรอบความสามารถ (Competency Framework) หรือโมเดลความสามารถ (Competency Model)  แล้วจึงนำไปสู่การดำเนินงานตามวงจรการพัฒนาความสามารถต่อไป

20200523200551.pdf


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Competency for HRความเห็น (0)