เลี้ยงเด็กสมองดี ๙. เกิดมาติดลบไม่เป็นไร หากมีใครหลายคนช่วยกัน

เลี้ยงเด็กสมองดี  ๙. เกิดมาติดลบไม่เป็นไร หากมีใครหลายคนช่วยกัน

บันทึกชุดนี้เป็นการแนะนำคุณค่าของ หนังสารคดีชุด EF พลังสมองเด็กไทยสร้างได้ด้วยพลังชุมชน    ตอนที่ ๙ เรื่อง เกิดมาติดลบไม่เป็นไรหากมีใครหลายคนช่วยกัน

  น่าชื่นชมการทำงานร่วมมือกันระหว่าง อบต.  รพสต.  และศูนย์เด็กเด็กเล็ก ในการร่วมกันพัฒนาเด็กร่วมกับผู้ปกครอง    เน้นการพัฒนา EF  

ขอขอบคุณ คุณวิฑิตภูษิตาศัย แห่งบริษัทจินตนาการ ผู้ผลิตวิดีทัศน์    ที่กรุณาส่งวิดีทัศน์ชุดนี้มาให้

วิจารณ์ พานิช

๔ ม.ค. ๖๓   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)