การเรียนนั้นง่ายกว่าการทำงาน เพราะการเรียนมีหลักสูตรที่เขาจัดไว้ให้แล้ว ส่วนการทำงานนั้นไม่มีหลักสูตร ต้องอาศัยความคิดของตัวเองเป็นสำคัญ

        แต่ความคิดที่จะใช้ในการทำงาน ก็มีรากฐานมาจากการเรียนนั่นเอง การเรียนป็นงานสร้างความคิด ส่วนการทำงานช่วยความคิดให้เป็นจริง

        ดังนั้น การศึกษาเล่าเรียนจึงมีผลต่อการงาน ผลงานจะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับว่าเรียนมาอย่างไรด้วยเหมือนกัน

มีพระบรมราโชวาทสั่งสอนว่า

        "การทำงานยากลำบากกว่าการเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาต่าง ๆ ตามที่ทางมหาวิทยาลัยจัดลำดับให้ แต่การทำงานไม่มีหลักสูตรวางไว้ จำจะต้องใช้ความริเริ่มและความคิดพิจารณาด้วยตนเอง ในอันที่จะทำสิ่งใด อย่างไร เมื่อใด หากไม่รู้จักพิจารณาใช้ให้พูกช่องถูกทาง โอกาส ถึงมีวิชาอยู่  ก็ไม่เป็นผลแก่งานและแก่ตัวนัก"
---------------------------------------------------------------------------------
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๒)

         "การทำงานกับการเล่าเรียนนั้นไม่ได้แตกต่างกันมากนัก การเรียนก็เป็นงานอย่างหนึ่ง คืองานสร้างสมความรู้ความคิดให้เพิ่มพูนและพัฒนางอกงามขึ้นในตนเอง จัดเป็นกิจขั้นต้นที่และคนต้องทำเพื่อประโยชน์เฉพาะตัว ส่วนการทำงานนั้นเป็นการนำวิชาความรู้และความคิดที่มีอยู่ไปประกอบการให้สำเร็จประโยชน์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น"
---------------------------------------------------------------------------------
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๓๖)

        ผู้ปรารถนาทำการงานได้ดี หวังจะมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ต้องเรียนให้ดีให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาต่างๆ ตามสมควร

คัดจาก "ปรัชญาการศึกษาพระเจ้าอยู่หัว เรียบเรียงโดย อุดมพร อมรธรรม"