ช่วงเช้าวันนี้ ( 15 ธ.ค.2549 )  คุณรติรัตน์  เจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน โทรประสานเชิญร่วมประชุม เวลา 10.30 น.เราไม่ขัดข้องเขาบอกว่าจะจัดเตรียมเอกสารให้ก่อนเข้าประชุม

                          เราไปถึงที่ประชุมล่วงเวลารวม 15 นาที เพราะมีผู้เดินทางจากต่างอำเภอจะมาพบ ปรึกษาเรื่องงาน เสร็จงานหลัก จึงปั่นจักรยานไป ที่ตึก อบจ.ชั้น 2 เข้าร่วมประชุมหยิบเอกสารปึกใหญ่อ่านอย่างรวดเร็ว

                         คุณเสริมศิริฯ  ปลัด อบจ.เป็นประธานคณะทำงาน ส่วนคุณบรรเจิดฯ เป็นเลขา ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนและหัวหน้าส่วนในหน่วยงาน อบจ.สำหรับคุณถนัดฯ คุณวุฒิชัย และเราเป็นตัวแทนไปจากประชาคมน่าน

                         การพิจารณาแผนถือว่า ฝ่ายแผน อบจ.น่านจัดทำเอกสารการประชุมได้ดี  ทำให้เราเปิดอ่านได้สะดวก  การประชุมครั้งนี้ แม้ว่าฝ่าย อบจ.จะทำแผนไว้ ดูเขาใจกว้างรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนพวกเราชาวประชาคมเป็นอย่างดี

                         ได้เสนอไปว่า  เท่าที่เปิดดูเอกสารปึกใหญ่เป็นร่างต้องอ่านอย่างรวดเร็ว  ( พับไว้เยอะเลย )  พบว่าปีงบประมาณ 2550 ทาง อปท (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) เช่น เทศบาล กับ อบต.หลายแห่ง จัดงบประมาณมาสบทบ  มากบ้าง น้อยบ้าง  หรือเท่ากับงบประมาณที่ อบจ.จัดให้ทำโครงการ 

                         เสนอแนะขอให้ทาง อบจ.ได้จัดทำเอกสารประกอบ เพื่อความชัดเจน  ย้อนไป 3 ปีงบประมาณ ( 2548 - 2549 และ 2550 ) ว่ามีกี่โครงการที่ทางเทศบาล กับ อบต.จัดงบประมาณสบทบ และร่วมเงินในแต่ละปีที่สบทบเท่าไหร่ จะทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความร่วมมือและบูรณาการงบประมาณร่วมกัน ที่ประชุมรับไปดำเนินการ

                         ได้เสนอแนะอีกว่า  หาก อบจ.มีกรอบเกณฑ์การสนับสนุนโครงการในพื้นที่  จะทำให้ อบจ.ไม่มีความลำบากใจ  เช่น 1.พื้นที่นั้นเคยได้รับการสนับสนุนโครงการหรือไม่เพียงใด  2.หากมีการสบทบ  ควรคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง  ควรคำนึงถึงความเป็นเพื่อราษฎร  ควรคำนึงถึงเห็นผลและความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่  หากตั้งกรอบเกณฑ์ไว้  ปีงบประมาณต่อไปจะไม่ทำให้ลำบากใจ เพราะที่ไหน ๆ ก็ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาให้   ฝ่ายผู้ของไม่ว่าเป็นฝ่ายการเมืองในสภา อบจ.หรือ อปท.ในพื้นที่  จะเห็นแนวทางและวิธีการทำงานจัดงบประมาณที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญมีความเป็นเหตุเป็นผล

                          คุณถนัดและคุณวุฒิชัย ร่วมทั้งกรรมการท่านอื่นเสนอแนะดี และรับไปแก้ไขบางประการ เช่น เรื่องป้ายกรณีมีการสบทบ ควรมีข้อความฝ่ายที่สบทบ เป็นต้น  เสนอแนะเรื่องควรได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับ โครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  เราเลยถือโอกาสบอกเล่าว่า  ทุกปีเดือนพฤศจิกายน มักจัดกับวันที่ 10 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สาขาน่าน มีกิจกรรมจัดต่อเนื่องทุกปี  หากทาง อบจ.จะได้เพิ่มเติมโครงการไปสนับสนุนงานนี้ จะทำให้กิจกรรม อบจ.มีความสมบูรณ์ขึ้นอีก ที่ประชุมรับไปพิจารณา   เลยถือโอกาสนำมาบอกเล่าไว้ที่นี่.