1.ในการลงสู่ชุมชน ทำไมเราต้องเข้าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชนและนักศึกษามีความเข้าใจสุขภาพชุมชนที่นักศึกษาได้ไปเรียนรู้อย่างไร ในคาบเรียนครั้งที่2 ในวันที่ 7 มกราคม 2563

-ถ้าเราไม่เข้าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชนจะส่งผลกับการสร้างสัมพันธภาพกับชาวบ้านเป็นไปไม่ค่อยดี เป็นไปอย่างยากลำบากจะไม่ค่อยได้รับความเชื่อใจและร่วมมือในการให้การรักษาเท่าที่ควรและเราจะไม่สามารถเข้าใจถึง บทบาท หน้าที่ การแสดงออก คุณค่า ของคนในชุมชนเหล่านั้นได้เลย ต่ถ้าเราเข้าใจถึงบริบทของคนในชุมชน เราก็จะสามารถอยู่และทำงานกับคนในชุมชนได้อย่างราบรื่นและชาวบ้านก็จะให้ความร่วมมือในการให้การรักษามากขึ้น และการที่นักศึกษาเข้าใจในระบบสุขภาพชุมชน ทำให้เราได้เรียนรู้หลายอย่างเช่น การทำเกษตรอินทรย์ การทำน้ำยาไล่แมลง การทำน้ำผลไม้สดๆ ทำให้ได้เรียนรู้การใช้ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษา สามารถนำการปลูกพืชผักมาสร้างเป็นอาชีพให้กับผู้รับบริการได้ สามารถสร้างความสุข สร้างคุณค่าให้กับตนเองและ สังคมได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 6023020 กฤตยชญ์ ภูจำปาความเห็น (0)