English Skills Improvement : Tips for Being a Tour Guide


นักเรียนจำนวนหลายสิบคนที่เรียนอยู่ในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ สละสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาครั้งนี้ ด้วยเหตุผลว่าไม่คุ้ม หากต้องจ่ายเงิน 195 บาท แค่ค่าอาหารที่หลายคนรับประทาน ก็เกินค่าเงินไปแล้ว ...ครูจึงเตือนสติไปว่า...ประสบการณ์บางอย่างไม่อาจคิดมูลค่าเป็นเงินได้ หากมีบางคนอยากได้เกียรติบัตรแล้วจ่ายเงินให้ 1000 บาท โดยไม่เข้าร่วมกิจกรรม ครูก็ไม่สามารถให้ได้เช่นกัน อย่าวัดค่าของประสบการณ์ที่ได้รับด้วยเงิน ต่อให้มีเงินบางครั้งก็ไม่สามารถซื้อประสบการณ์ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน แผนการเรียนภาษาอังกฤษและแผนการเรียนศิลป์-คณิตฯ ที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาฯ ชื่อโครงการ  English Skills Improvement โดยกำหนดชื่อธีมว่า “ Tips for Being a Tour Guide ” ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์  2563 ณ หอประชุมวัชร-นารี  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 97 คน
จำนวนครู-วิทยากร  25 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  72 คน

 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
 1. เพื่อให้นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษได้ฝึกทักษะทั้ง 4 ของการใช้ภาษา

 2. เพื่อให้ผู้เรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ได้อย่างสนุกสนาน

 3. เพื่อให้ผู้เรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษได้ใช้ภาษาอังกฤษในการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรได้อย่างมั่นใจ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2563
หลังพิธีเปิด เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม ด้วยเพลงและเกม  สนุกสนานกันพอประมาณ 

จากนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องไปศึกษาเรียนรู้ในแต่ละฐาน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ฐาน จนครบ ดังนี้ 
1. Wat Phra Kaew   
2. Wat Phra Borommathat Jediyaram
3. Ruan Thai Museum & Kamphaengphet National Museum
4. Historical Park
5. Ping Riverside & Night Market

วิทยากรแต่ละฐาน จะเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้- สื่ออุปกรณ์และสาระสำคัญเกี่ยวกับสถานที่ เช่น คำศัพท์ Pattern form ของประโยค สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแนะนำ ตามรูปแบบของการเป็นไกด์ ฯลฯ  จากนั้นจึงจับสลากหัวข้อในเรื่องที่จะแนะนำ ในฐานะเป็นไกด์นำเที่ยว ให้เวลาฝึกเขียน –ฝึกพูด โดยมีวิทยากรทั้งชาวไทย / ชาวต่างชาติ ที่ประจำฐานคอยให้คำปรึกษาและแนะนำ ทั้งด้านภาษาและวิธีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  

10  Qualities every Tour Guide should have

1. Strong Communication Skills

2. Personable & Outgoing

3. A memory like a steal Trap

4. Improvisational Skills

5. Just enough Enthusiasm

6. Humor

7. Punctuality

8. A keen Sense of direction

9.The Knowledge of a local

10. Passion for their city 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2563

ช่วงเช้าของวันที่ 2 คณะได้นัดหมายนักเรียน ตั้งแต่เวลา  8 นาฬิกาตรง...เรื่องการรักษาเวลานี่ฝึกยากพอสมควร  

จากนั้นคณะจึงเคลื่อนไปรวมตัวกันที่ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เพื่อภาพที่ระลึกอันสวยงาม 

หลังจากได้ทบทวนความเข้าใจในเรื่องบทบาทและข้อควรปฏิบัติ จึงพากลุ่มนักเรียนไปส่งยังสถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนด และแบ่งวิทยากรไปเป็นนักท่องเที่ยว ... เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้ง 72 คน ได้แนะนำเสมือนเป็นไกด์จริงๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร มีการถาม-ตอบกันอย่างสนุกสนาน 

 นักท่องเที่ยวตัวจริง - เสียงจริง ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 

ได้พบนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนีพาครอบครัวมาเที่ยวชม วัดพระแก้วในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จึงทักทายกันด้วยไมตรีจิต  โชคดีที่เขาให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญให้นักเรียนฝึกเป็นไกด์แนะนำสถานที่ " โอกาสดีๆ ย่อมมีมาให้เสมอ " 

คณะวิทยากรกับไกด์นำเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กำแพงเพชร 

ช่วงบ่าย ให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกผู้ที่คิดว่านำเสนอได้ดี จำนวน 5 คน เพื่อจัดเตรียมเนื้อหาและนำเสนอเป็นแบบอย่างที่ดีอีกครั้ง ให้กับคณะได้รับชมและรับฟัง 

นายสอิ้ง  กันยะมูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เดินชมกิจกรรมและให้กำลังใจคณะฯ 

กิจกรรมการพัฒนาครั้งนี้ใช้เวลาแค่ 2 วัน  นักเรียนจึงมีเวลาศึกษาและฝึกฝนได้ไม่มากนัก แต่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญแห่งการเริ่มต้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นไกด์โดยใช้ภาษาอังกฤษแนะนำชาวต่างชาติ   น่ายินดีที่นักเรียนหลายคนมองเห็นช่องทางที่จะต่อยอดในการพัฒนาต่อไป 

 ***  สำหรับค่าใช้จ่ายของค่ายนี้  เก็บเงินสมทบจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 195 บาท เป็นค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ค่าเครื่องดื่มและขนม ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบ 80 เปอร์เซ็นต์   ส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ***  

นักเรียนจำนวนหลายสิบคนที่เรียนอยู่ในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ สละสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาครั้งนี้ ด้วยเหตุผลว่าไม่คุ้ม หากต้องจ่ายเงิน 195 บาท แค่ค่าอาหารที่หลายคนรับประทาน ก็เกินค่าเงินไปแล้ว ...ครูจึงเตือนสติไปว่า...ประสบการณ์บางอย่างไม่อาจคิดมูลค่าเป็นเงินได้  หากมีบางคนอยากได้เกียรติบัตรแล้วจ่ายเงินให้ 1000 บาท โดยไม่เข้าร่วมกิจกรรม ครูก็ไม่สามารถให้ได้เช่นกัน  อย่าวัดค่าของประสบการณ์ที่ได้รับด้วยเงิน  ต่อให้มีเงินบางครั้งก็ไม่สามารถซื้อประสบการณ์ได้ 

*** อาหารของวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2563  จัดให้แบบเต็มที่ **

อาหารกลางวันและขนม รวมทั้งเครื่องดื่มทั้งช่วงเบรกเช้าและบ่าย ระหว่างการทำกิจกรรมวันแรก 

*** อาหารและขนมของวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2563 ***  
ขนมเบรกช่วงเช้า เป็นเค้กกล้วยหอมและนมสด  

อาหารกลางวัน จัดก๋วยเตี๋ยวและไอสกรีม 

นักเรียนบางคนรับประทาน 3 ชาม เลยทีเดียว  วัยรุ้นต้องการสารอาหารฯ อย่างครบถ้วน *** จัดไป *** 
*** ขนมช่วงบ่าย เป็นเครปและนมเปรี้ยว ***  

การที่คณะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 25 คนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ยอมเสียสละเวลาช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ  โดยไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนใดๆ น่าจะเป็นแบบอย่างที่สอนให้คิดได้บ้าง แต่...พูดไปสองไพเบี้ย...เพราะไม่อาจเปลี่ยนความคิดของนักเรียนกลุ่มนั้นได้ ...จึงรับสมัครนักเรียนที่สนใจจากแผนการเรียนศิลป์คณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม...      


***... ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เสียสละเวลามาสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน และขอขอบคุณโรงเรียนกำแพงเพชรกำแพงเพชรพิทยาคมที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้อย่างดียิ่ง  ขอบคุณเจ้าหน้าที่ดูแลฝ่ายโสตทัศนศึกษา แม่บ้านและพยักงานขับรถที่มาทำงานในวันหยุด  และที่สำคัญ...ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการฝึกการเป็นไกด์  มา ณ โอกาสนี้นะคะ...***
***...ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านค่ะ...*** 

หมายเลขบันทึก: 674992เขียนเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2020 09:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มีนาคม 2020 13:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

ทีมวิทยากรตั้งใจ และทุ่มเทให้กับกิจกรรมนี้มาก เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ ได้นำไปต่อยอดทักษะภาษาอังกฤษ ของตน

…ขอบคุณทีมงานมากนะคะ …

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี