2020-01-15 ศัพท์ ที่มักสับสน ชุด B – Balance

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2020-01-15 Revision B

2020-01-15

170115-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Balance

การใช้ถาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Ref.#595728 www.gotoknow.org #621465

Revised on 2017.01.14

This is to SUPERSEDE 170115-1

Dictionary.com

ออกเสียง ‘balance’ ‘BAL-uhns’

Dictionary of Problem Words and Expression

การใช้ BALANCE ในความหมายที่ขยายความ ของ REST หรือ REMAINDER

เป็นสิ่งที่ย้งมีข้อโต้แย้ง และควรหลีกเลี่ยงเว้นการใช้ ในการพูด แบบกันเอง

ความหมาย กลาง ของ BALANCE ต้องเกี่ยวข้อง

กับ การชั่งน้ำหนักและการทำบัญชี

เช่นกล่าวว่า “The remainder(ไม่ใช่ balance) of the day was wasted”

และวลี “ON BALANCE” เป็นวลี ที่ใช้มากเกินและน่าเบื่อหน่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)