2020-01-14 ศัพท์ ที่มักสับสน ชุด B - backward - backwards

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2020-01-14 Revision B

2020-01-14

170114-4 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B - backward - backwards

การใช้ถาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Ref.#595725 www.gotoknow.org #621425

This is to SUPERSEDE 170114-4


Dictionary.com

ออกเสียง ‘BACKWARD’ ‘BAK-werd’

Collins Dictionary

ใช้ Backward ใน American English เป็น Adverb แทนที่ backwards

และ บางครั้ง อาจใช้ในทำนองเดียวกันเมื่อใช้เป็น ทางการ ใน British English


American Heritage® Dictionary of the English Language

ให้ข้อสังเกตุ การใช้ BACKWARD

ว่า รายการใน American English dictionaries ส่วนใหญ่ ลงว่า

คำต่อท้าย -wards เป็น รูปสะกดผันแปรของ ‘directional suffix’ “-ward

ในทำนองเดียวกัน การผันแปรลักษณะนี้ เกิดกับ Adverbs ส่วนมาก

ที่ใช้คำต่อท้ายแบบเดียวกัน เช่น

“backward/backwards” - “toward/towards” – “upward/upwards”

ถึงแม้ การผันแปรเช่นนี้ พิจารณาแล้วว่า เป็นที่ยอมรับได้


หากแต่ใน American English โดยทั่วไป ใช้ “-WARD

ขณะที่ใน British English โดยทั่วไปใช้ “-WARDS

เห็นความแตกต่างนี้ ได้เด่นชัดใน “edited prose” มากว่า “งานเขียน/พูด ทั่วไป

เป็นไปได้ว่า เพราะ “copy editors” ชาว American ส่วนใหญ่

ปฎิบัติตามคู่มือ รูปแบบ (style manuals) ที่แนะนำ หรือกำหนด (prescribe)

เรื่องการผันแปรของคำ .”-WARD

ทั้งๆที่มีความแตกต่างด้าน สำเนียงตามท้องถิ่น(dialectal differentiation)

ก็ยังมีความแตกต่างที่สำคัญในการใช้ ของแต่ละบุคคลและในระหว่างคำที่แตกต่างเอง


หลักฐานด้านการผันแปร ได้จากผลการสำรวจเมื่อปี 2012 ที่ Panelists

ยอมรับ backwards และ towards ที่ร้อยละ 72 และ 69 ตามลำดับ

มีเพียง ร้อยละ 38 ยอมรับ “forwards

ให้ข้อสังเกตู ว่า คำลงท้ายด้วย “-ward” ที่ทำหน้าที่เป็น ‘adjectives’

ที่ถือเป็น มาตรฐาน คือรูป ที่ไม่มี “S” เช่น

“a backward look” - “a westward journey”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)