กับดักนวัตกรรม

กับดักนวัตกรรม - ภาคสาเหตุ

(จาก Innovation: The Classic Traps โดย Rosabeth Moss Kanter ใน Harvard Business Review. Nov 2006)

การติดกับดักนวัตกรรมนี้ มักจะเกิดจากผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ดูแลจัดสรรให้เงินทุนวิจัยทั้งหลาย

- ผู้บริหารบอกว่า เขาต้องการให้มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น แต่แล้วก็ถามว่า “Who else is doing it?”

- ผู้บริหารเรียกร้องหา new ideas แต่กลับ “shoot down every one brought to them”

เรื่องราวในอดีตอาจถูกลืมเลือนไปได้ แต่ไม่จำเป็นต้องสูญเสียบทเรียนที่ได้รับไปด้วย

เหตุของการติดกับดักนวัตกรรมของผู้บริหาร ได้แก่

1. Strategy Mistakes: Hurdles Too High, Scope Too Narrow
2. Process Mistakes: Controls Too Tight
3. Structure Mistakes: Connections Too Loose, Separations Too Sharp
4. Skills Mistakes: Leadership Too Weak, Communication Too Poor

การค้นหา ideas, products และ services ที่ล้ำสมัยหรือ breakthrough ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น สามารถทำให้เราหลงทางได้————————

กับดักนวัตกรรม - ภาคการแก้ไข

1. Strategy remedy: Widen the search, Broaden the scope.
2. Process remedy: Add flexibility to planning and control systems.
3. Structure remedy: Facilitate close connections between innovators and mainstream businesses.
4. Skills remedy: Select for leadership and interpersonal skills, and surround innovators with a supportive culture of collaboration.

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้อง balance ระหว่าง “getting the highest returns from current activities” กับ “seeking the new” ทั้งนี้ต้องอาศัยความยืดหยุ่นได้ขององค์กรหรือหน่วยงาน (organizational flexibility)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM for Mahidol University Communityความเห็น (0)