kitty
นาย กิตติ กสิณธารา

98.การกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ รอบสี่


การกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานของสถานศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินคุณภาพใน รอบสี่นี้เป็นอย่างยิ่ง

  จากประสบการณ์การนิเทศสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสี่ พบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการกำหนด    ค่าเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สถานศึกษาต้องจัดให้มีขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2529 – 2563) ระดับการศึกษาพื้นฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้กำหนดเกณฑ์ประการหนึ่งสำหรับการประเมินคุณภาพรอบสี่คือการประเมินความเหมาะสม เป็นไปได้ (Propriety/Feasibility) ซึ่งจะพิจารณาจากการกำหนดค่าเป้าหมาย/เกณฑ์ความสำเร็จของผู้เรียนว่ามีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและมีความเป็นไปได้ในการประหยัดจริง ประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่ โดยเฉพาะการประเมินความเหมาะสมด้านคุณภาพผู้เรียนซึ่งจะพิจารณาจากการกำหนดเป้าหมาย/เกณฑ์ในการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของผู้เรียน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เคยแจกเอกสาร “คู่มือการประกันคุณภาพ 8 เล่ม” ให้กับทุกสถานศึกษาเมื่อครั้งการประเมินคุณภาพรอบสาม หนังสือคู่มืองานประกัน 8 เล่ม ประกอบด้วย

1. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

2. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

4. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา

5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

7. การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับท่านที่สนใจเอกสารชุดดังกล่าวสามารถ download ได้ที่

 https://sites.google.com/a/kr.ac.th/prakan/hnangsux-khumux-ngan-prakan-8-lem และหากสถานศึกษาไม่สามารถดำเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนได้ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ จะได้ผลการประเมินตามเกณฑ์ของ สมศ.ในระดับปรับปรุง หรือหากสถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด แต่ไม่ครบถ้วนในบางประเด็น  จะได้ผลการประเมินตามเกณฑ์ของ สมศ.ในระดับพอใช้เท่านั้น  จึงเห็นได้ว่าการกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานของสถานศึกษามีความสำคัญต่อการประเมินคุณภาพในรอบนี้เป็นอย่างยิ่ง     

  ดังนั้น เพื่อช่วยให้สถานศึกษาสามารถกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานของสถานศึกษาเป็นตามบริบทของสถานศึกษา จึงได้เสนอแนวทางหนึ่งในการกำหนดกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานของสถานศึกษาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการคิดคำนวณ ซึ่งสถานศึกษาสามารถ Download ได้จากไฟล์ Microsoft Excel “การกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษา Version 2.05 ที่แนบมาด้วยนี้   ซึ่งได้มีการพัฒนามาแล้วอย่างต่อเนื่อง ท่านที่สนใจศึกษาหาความรู้ดูเพิ่มเติมที่ “Facebook.com/QA กับ ศน.กิตติ กสิณธารา”

  หลังจากที่สถานศึกษาได้ทำ Worksheet  การกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาควรได้จัดทำการประกาศของสถานศึกษาเพื่อการกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษาอย่างเป็นทางการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว

20200101224034.xlsx

20200101224142.docx

หมายเลขบันทึก: 674114เขียนเมื่อ 1 มกราคม 2020 21:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 มกราคม 2020 22:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี