2019-12-02 ศัพท์ ทีมักสับสน ในการใช้ ชุด A – AD- a.d. – A.D.- add

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2019-12-02 Revision A

61126-2 ศัพท์ ทีมักสับสน ในการใช้ ชุด A – AD-a.d. – A.D.- add

26 พฤศจกิ ายน 2016 10:50 น. 

To Supersede http://www.gotoknow.org/posts/619212

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือ ว่า ถูกต้องในที่นี้เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

 

Dictionary.com

ให้ความหมาย “ad”

เมื่อใช้เป็น นาม คือ คำย่อ ของ “advertisement” และ “advertising”

คำที่อาจสร้างความ สับสน รวมด้วย ‘ad’ ‘add’ ‘odd’ ‘adds’ ‘ads’ ‘adz’

ใช้ใน เทนนิส เกม เป็น นาม หมายถึง ได้เปรียบ = ‘advantage’

    ad inหมายถึง ความได้เปรียบ เป็น คะแนน ของ “ผู้เสริฟ”

    ad outหมายถึง ความได้เปรียบ เป็น คะแนน ของ “ผู้รับ”

Dictionary.com ให้ข้อสังเกตุการใช้ สำหรับ A.D.

เนื่องจาก ความหมายของ “ANNO DOMINI” คือ “in the year of the Lord”

ดังนั้น อักษรย่อ “a.d.” แต่เดิม ถูกวาง หน้า แทนที่จะ หลัง ของ วันที่

เช่น ‘The Roman conquest of Britain began in a.d. 43 (หรือ began a.d. 43)

ในการเขียนแบบ edit writing (เรียบเรียงโดยบรรณาธิการ)

         ตามปกติ ยังคงวางไว้หน้า วันที่

ในการเปรียบเทียบ กับ ตำแหน่งของ ‘b.c.’ = before Christ

         ที่จะปรากฎตามหลัง วันที่ เสมอ เช่น

         “Caesar was assassinated in 44 b.c.”

บ่อยครั้ง ยังพบว่าใช้ ‘a.d.’ ตามหลัง วันที่

          ในการเขียนทุกรูปแบบ รวมทั้งงานด้านประวัติศาสตร์ เช่น

         “The Roman emperor Claudius I lived from 10 b.c. to 54 a.d.

ทั้งๆที่ความหมายของ ‘a.d.’ คือ “ตามตัวอักษร” (literal meaning)

แต่ยังคงมีการใช้ “a.d.” เพื่อแสดงถึง “ศตวรรษ” ด้วย

           โดย จัดวางตามหลัง “ศตวรรษ” ที่ระบุ นั้น เช่น

           “the second century a.d.”

 

Kernerman English Multilingual Dictionary

ให้คำแปล กริยา ‘add’ คือ

เติม ส่วนผสม = (บ่อยครั้ง ตามด้วย ‘to’) to put (one thing) to หรือ with (another) เช่น “He added water to his whisky.”

คิดผลรวม =  (บ่อยครั้ง ตามด้วย ‘to’, -together, -up) to find the total of (จำนวนที่แตกต่างกัน) เช่น “Add these figure together.” “Add 124 to 356”

“He added up the figures.”

พูดเพิ่ม = ‘to say something extra.’ เช่น

          “He explained and added that he was sorry.”

เสริม = (ตามด้วย to) to increase. เช่น

          “His illness had added to their difficulties.”

ให้คำแปล เมื่อใช้เป็น นาม รูป “addition”

การบวก = ‘the act of adding. เช่น

          “The child is not good at addition.”

สิ่งที่เพิ่ม = ‘something added’ เช่น

          “They’ve had an addition to the family.”

  ให้คำแปล เมื่อใช้เป็น คุณศัพท์ รูป “additional”

ที่เพิ่มขึ้น = “This has meant additional work for me.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)