คนสูงอายุมักจะเตี้ยลงเล็กน้อย... วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนสูงอายุที่ตัวไม่เตี้ยลงครับ

อาจารย์ดอกเตอร์ เอส. โกยา วัณณเมธี (ขอเดาจากชื่อว่า น่าจะมีพ่อแม่พูดภาษาสเปน เช่น เชื้อสายจากอเมริกาใต้(ฮิสพานิค) และอีกฝ่ายหนึ่งมาจากอินเดียหรือเอเชียใต้ ฯลฯ ท่านทำการศึกษาประเภทต่อเนื่องยาวนานกว่า 26 ปี

อาจารย์ท่านวัดส่วนสูงผู้ชาย 4,213 คนในช่วงอายุ 40-59 ปี วัดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง 20 ปีต่อมา และติดตามไปอีก 6 ปี ผลปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างตายไป 760 คน

เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ พบว่า ผู้ชายที่เตี้ยลงตั้งแต่ 3 เซนติเมตรขึ้นไปในเวลา 20 ปีมีอัตราตายสูงขึ้น 64% เมื่อเทียบกับผู้ชายที่เตี้ยลง 1 เซนติเมตรในช่วงเวลาดังกล่าว

สาเหตุการตายเกือบทั้งหมดมาจากโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน และโรคทางเดินหายใจ

กลุ่มผู้ชายสูงอายุที่ตายเร็วมีลักษณะคล้ายกันหลายอย่างได้แก่ วันๆ ได้แต่นั่งๆ นอนๆ ไม่ค่อยใช้แรง ไม่ค่อยออกกำลัง สุขภาพทั่วไปแย่ลงมาก สมรรถนะปอดไม่ดี และน้ำหนักตัวลดลงไปมากในช่วงเวลาดังกล่าว

อาจารย์ท่านกล่าวว่า สาเหตุที่ผู้ชายสูงอายุที่ตายเร็วมักจะเตี้ยลงตั้งแต่ 3 เซนติเมตรใน 20 ปีขึ้นไปยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

ผู้ชายสูงอายุที่ตายเร็วมักจะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงไปมาก วิธีป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงดีที่สุดคงจะเป็นการออกกำลังแบบแอโรบิค เช่น วิ่งเหยาะ เดินเร็ว ฯลฯ ร่วมกับการออกกำลังต้านแรง เช่น ยกน้ำหนัก เดินขึ้นลงบันได ฯลฯ

วิธีป้องกันไม่ให้สมรรถนะปอดเสื่อมลงไปเร็วที่สำคัญได้แก่ การไม่สูบบุหรี่ การหลีกเลี่ยงควันไฟ เช่น ไฟจากการเผาขยะ(มีมากบริเวณใกล้เตาเผาขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล) ไฟจากการเผาป่า มลพิษในเมืองใหญ่ ฯลฯ

นอกจากนั้น... การออกกำลังหลายวิธีผสมผสานกันก็มีส่วนช่วยให้สมรรถนะปอดเสื่อมช้าลง

วิธีป้องกันไม่ให้เตี้ยลงเร็ว... คงจะต้องเสริมแร่ธาตุด้วยอาหารหลากหลาย เช่น กินนมไม่มีไขมัน(หรือไขมันต่ำ) กินผัก ปลา ถั่ว งา ฯลฯ

และออกกำลังให้มีแรงกระแทกที่หลัง และขา เช่น วิ่งเหยาะ เดินเร็ว ฯลฯ เป็นประจำ

บวกด้วยการรับแดดยามเช้าหรือยามเย็นประมาณวันละ 10 นาที เพื่อให้ร่างกายสร้างวิตะมินดีที่ช่วยการดูดซึมแคลเซียม

ถึงตรงนี้... ขอให้พวกเรามีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

    แหล่งข้อมูล :