• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ประสิทธิผลของรถไฟฟ้าเพื่อลดระยะเวลาในการขนส่งเอกสาร ระหว่างตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินกับเวชระเบียน โรงพยาบาลอ่างทอง

เฉลิมกิจ พุ่มสำเภา
โรงพยาบาลอ่างทอง

วัตถุประสงค์
- เพื่อลดระยะเวลาในการนำส่งเอกสารประวัติผู้ป่วยที่มารับบริการแผนกอุบัติ เหตุฉุกเฉินกับแผนกเวชระเบียน เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญหาย ของเอกสารที่นำส่ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่นำส่งเอกสาร

วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
– ใช้หลักการพัฒนาคุณภาพ P D C A ร่วมในการพัฒนา กล่าวคือ ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินบางครั้งเจ้าหน้าที่ ต้องนำเอกสารประวัติผู้ป่วยจากเตียงเพื่อลงบันทึกข้อมูล ทำให้เสียเวลาในการรอคอยเอกสาร


- ฝ่ายช่างเก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลาในการเดินเอกสารของเจ้าหน้าที่และของญาติผู้ป่วย ซึ่งโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 2.40 นาที

– ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างระบบไฟฟ้าจากเอกสารตำราทางวิศวกรรม และนำมาดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพความเป็นจริง โดยอิงหลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงาน

–พัฒนา ระบบควบคุม ทดลอง และทดสอบรูปแบบรถไฟฟ้า ณ แผนกซ่อมบำรุง เมื่อทำการทดสอบจนเป็นที่พอใจแล้ว นำหลักการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการดำเนินงาน ซึ่งใช้งบประมาณประมาณ 50,000 บาท

-วางระบบไฟฟ้าระหว่างแผนกอุบัติ เหตุฉุกเฉินกับแผนกเวชระเบียน และทดลองใช้งานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ประเมินผลและสรุปผลกรดำเนินงานของรถไฟฟ้าขนส่งเอกสาร เปรียบเทียบกับระยะเวลาในการใช้คนส่งเอกสาร

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 67152
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ดีครับผมจะทำโครงการส่งครับ

อย่างรู้วิธีทำอะครับ