สุธรรม แก้วสีขาว

สถานีอนามัยเชิงเทียน จ.มหาสารคาม

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้และศักยภาพในด้านการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของผู้นำชุมชน

ผลการศึกษา
– ผู้นำชุมชนในตำบลเขวา มีความพร้อมในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดีมาก คือ มากกว่าร้อยละ 80 ดัง นั้น การกระตุ้นและสนับสนุนทางด้านวิชาการจากเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ชุมชน

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548