GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ศักยภาพของผู้นำชุมชนด้านการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

สุธรรม แก้วสีขาว

สถานีอนามัยเชิงเทียน จ.มหาสารคาม

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้และศักยภาพในด้านการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของผู้นำชุมชน

ผลการศึกษา
– ผู้นำชุมชนในตำบลเขวา มีความพร้อมในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดีมาก คือ มากกว่าร้อยละ 80 ดัง นั้น การกระตุ้นและสนับสนุนทางด้านวิชาการจากเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ชุมชน

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 67149
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)