CoP การดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคอง แลกเปลี่ยนครั้งที่ 3

การประชุม COP การดูแลผู้ป่วยเด็กระยะท้าย ครั้งที่3/2561

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

ณ ห้องประชุมหอผู้ป่วย 2ง
 เริ่มแลกเปลี่ยน 14.40 น. 

ผู้เข้าร่วม  

1.นางพัชรากร              อ่อนทอง               (ผู้สนับสนุนกลุ่ม)

2.นางเพ็ญแข                    จันทร์ราช              (ผู้สนับสนุนกลุ่ม)

3.นางสุธีรา                       ยาทองไชย            (ผู้อำนวยความสะดวก)

4.นางสาวพรชนก               คมพิพัฒน์พงศ์             (ผู้ประมวลความรู้)

5.นางวราลักษณ์                  เย็นญา                   ( คุณกิจ)

6.นางสาววัชรี                      พิมสา                     (คุณกิจ)

วาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่ม

วาระที่ 2เรื่องเสนอแนะ

วาระที่ 1 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่ม  COP แผนกกุมารเวชกรรม

แต่งตั้งให้ นางรัตน์ติยา  วันทา  เป็น คุณอำนวยกลุ่ม และ นางประกายโพธิ์งาม เป็น ผู้ช่วยคุณ อำนวย

สมาชิกกลุ่ม (Persona) or COP members  

  - นางสาวพัชราวลัย               เวทศักดิ์                คุณเอื้อ 

  - นางพัชรากร                         อ่อนทอง             คุณเอื้อ

  - นางดรุณี                           สังสหชาติ               คุณเอื้อ
  - นางรัชสชนีย์                       น่าบัณฑิตย์                    คุณเอื้อ

   นางประกาย                         โพธิ์งาม              ผู้ช่วยคุณอำนวย

    นางสาวพรชนก                  คมพิพัฒน์พงศ์           คุณลิขิต  

   - นางชลจิต                              บุษราคัม                คุณกิจ 

   - นางวราลักษณ์                      เย็นญา                    คุณกิจ 

   - นางสาววัชรี                         พิมสา                      คุณกิจ

   - นางสุภาพร                           แจ่มศรี                    คุณกิจ

   ประเด็นที่ เราแลกเปลี่ยน

   เพิ่มเติม

   วันนี้

   - เสนอให้มีการจัดทำแผนผังการทำงานร่วมกันภายในแผนกกุมารเวชกรรมเพื่อความสะดวกในการทำงานและการสื่อสารที่ตรงกัน

    - เสนอแนะให้มีการจัดทำแบบคัดกรองผู้ป่วยระยะประคับคองเพื่อเป็นการคัดกรองผู้ป่วยให้ได้รับการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจากการประชุมได้มอบหมายงานให้ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานหาเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดกรองผู้ป่วยมานำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

    - สืบเนื่องจากความต้องการในการทำแบบประเมินเพื่อคัดกรองผู้ป่วยระยะประคับประคองเพื่อคัดกรองผู้ป่วยนั้นยังคงพบปัญหาที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเนื่องจากความไม่เข้าใจเรื่องการดูแลแบบประคับประคองภายในทีมสุขภาพ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนำไปสู่การที่ผู้ป่วยระยะประคับประคองและระยะใกล้เสียชีวิตไม่ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงสุดท้ายของชีวิตและบ่อยครั้งที่ไม่เกิด good death ทางกลุ่มจึงตระหนักถึงปัญหานี้ และจึงได้เริ่มหาข้อมูลเพื่อทำแบบประเมินคัดกรองผู้ป่วยระยะประคับคองเพื่อนำเสนอต่อ รศ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    - เสนอให้มีการลงทะบียนผู้ป่วยระยะประคับประคองในหอผู้ป่วย

    จบการประชุม  เวลา  16.15น.

     

    นางสาวพรชนก คมพิพัฒน์พงศ์

    คุณลิขิต

    บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของผู้หญิงสีขาว    ความเห็น (0)