CoP การดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคอง CoP เราชาวกุมารฯ
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 CoP การดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคอง  ครั้งที่1/2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุมหอผู้ป่วย 2ง

เริ่มการประชุม 13.00 น. 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน  

1.นางสาวพัชราวลัย    เวทศักดิ์                  คุณเอื้อ (ผู้สนับสนุนกลุ่ม)

2.นางเพ็ญแข                       จันทร์ราช              คุณเอื้อ (ผู้สนับสนุนกลุ่ม)

3.นางสุธีรา                           ยาทองไชย           คุณอำนวย (ผู้อำนวยความสะดวก)

4.นางสาวพรชนก               คมพิพัฒน์พงศ์    คุณลิขิต(ผู้ประมวลความรู้)

5.นางรัตน์ติยา                     วันทา                      คุณลิขิต(ผู้ประมวลความรู้)

6.นางประกาย                      โพธิ์งาม                      คุณกิจ(สมาชิก)

7.นางวราลักษณ์                  เย็นญา                   คุณกิจ(สมาชิก)

 ประเด็นการแลกเปลี่ยน

ก่อร่างสร้าง CoP

1วัตถุประสงค์การทำ COP (Community of practice of Pediatric Palliative Care)

1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายแบบองค์รวมในมิติด้านร่างกาย จิตใจ จิตสังคมและจิตวิญญาณ ทีมสหวิชาวิชาชีพ

1.2 เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเด็กระยะท้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการดูแลเดียวกัน

1.3 พัฒนา COP ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนางาน

2.เป้าหมายในการดำเนินการ COP

2.1 CORE  PROCESSมุ่งทำงานตามภารกิจของโรงพยาบาลตามหลัก 2P ,2I เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อผู้ป่วยเด็กระยะท้ายและ บิดา มารดา  ครอบครัว

2.1.1 Premiumสร้างคุณค่าต่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว

- เกิด Good death , Good quality of life

- มี spiritual well being ลด spiritual distress

- ครอบครัวได้รับการทำ Advance care plan

- ได้พัฒนาเครือข่าย pediatric palliative care

- มีบทความและงานวิจัยตีพิมพ์

- สร้างคุณค่าต่อผู้ป่วย รวมทั้งทีมพยาบาล แพทย์ ให้รู้สึกมีคุณค่าและมีความภาคภูมิใจ

                2.1.2 Professionalมีความเป็นมืออาชีพ

- ความเป็นมืออาชีพ มีองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเด็กระยะท้าย

- มีมาตรฐานเชิงวิชาชีพ มีแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยยเด็กระยะท้าย

                2.1.3 Innovationมีการพัฒนานวัตกรรม

- พัฒนานวัตกรรมและ CQI และงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

- การทำ Memory box

- การทำ Spiritual group support

- การทำ Bereavement care camp

                2.1.4 International มุ่งสู่สากล

- เป้าหมายคือการนำเสนอผลงานต่างประเทศในนามแผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรมงาน ณ งาน APHC 2019 ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งลักษณะงานที่นำเสนอประเภท CQI หรือการทำ Mini research

               

                2.2 กลุ่มเป้าหมาย (Customer)คือ ผู้ป่วยเด็กระยะท้ายและครอบครัว

                2.3 Key knowledge ประเด็นความรู้ในหน่วยงานของเรา ที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและมีผลดีต่อผู้ป่วยเด็กระยะท้ายและครอบครัว


ประเด็นความรู้  CRITICAL KNOWLEDGE

ครั้งที่

หัวเรื่อง

วัน-เวลา

1.

What’s key knowledge for pediatric palliative care แลกเปลี่ยนประเด็นทั่วไป ประเด็นพัฒนา

พุธที่  8สิงหาคม 2561

2.

การคัดกรอง “Hoe to”criteria ของ case Palliative care ที่พยาบาลควรทราบ ลักษณะการดูแลแบบ PC

PPC NO END OF LIFE CARE

 พุธที่  12 กันยายน 2561

3.

การจัดการอาการในผู้ป่วยเด็กระยะท้าย

พุธที่   10 ตุลาคม 2561

4.

การสื่อสารกับเด็กและครอบครัวเรื่องการตาย

พุธที่   พฤศจิกายน2561

Story telling และ การบันทึก gotoknow เรื่องเล่าแห่งความสำเร็จในหน่วยงาน

พุธที่  8ธันวาคม2561

6.

Spiritual approach in PPC ถอดบทเรียนจากหลวงพี่โก๋

พุธที่  9  มกราคม2562

7.

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Palliative care การสื่อสารให้สอดคล้องกันทั้งแผนก เช่น การจัดกล่อง PPC รวบรวมความรู้และแบบฟอร์มต่างที่เกี่ยวข้องกับการดูแล Palliative care

 พุธที่  13กุมภาพันธ์2562

8.

แผนผังการดูแลและการทำงานการดูแล Palliative care ของแผนกกุมารเวชกรรม

13  มีนาคม   2562

9.

Journal club เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแนวปฏิบัติใหม่ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

10  เมษายน 2562

2.4 สมาชิกกลุ่ม (Persona) or COP members

นางสาวพัชราวลัย               เวทศักดิ์                 คุณเอื้อ (ผู้สนับสนุนกลุ่ม)

                นางพัชรากร                         อ่อนทอง               คุณเอื้อ (ผู้สนับสนุนกลุ่ม)

นางสาวสุดารัตน์                 สุภาพงษ์               คุณเอื้อ (ผู้สนับสนุนกลุ่ม)

นางรัศมี                                                งามเจริญ               คุณเอื้อ (ผู้สนับสนุนกลุ่ม)

นางเพ็ญแข                           จันทร์ราช              คุณเอื้อ (ผู้สนับสนุนกลุ่ม)

นางสุธีรา                              ยาทองไชย            คุณอำนวย (ผู้อำนวยความสะดวก)

นางสาวพรชนก                  คมพิพัฒน์พงศ์    คุณลิขิตคนที่ 1 (ผู้ประมวลความรู้)

นางรัตน์ติยา                         วันทา                     คุณลิขิต คนที่ 2ผู้ประมวลความรู้

นางชลจิต                              บุษราคัม                คุณกิจ (สมาชิก)

  • - นางประกาย                 โพธิ์งาม                                คุณกิจ (สมาชิก)
  • - นางวราลักษณ์                              เย็นญา   คุณกิจ     (สมาชิก)

  เรื่องเสนอแนะ

  • - นัดประชุม COP ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน เพื่อร่วมประชุมและทำ KM
  • - พฤษภาคม 2562 หากมีผลงานทางสมาชิกอยากให้มีการนำไปนำเสนอ show and share ของโรงพยาบาล
  • - อยากให้ทีม COP เด็กมีการเชื่อมต่อกับทีมการุณรักษ์ที่ชัดเจนมากขึ้น
  • - เพิ่มผู้สนับสนุนกลุ่มเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วย  PICU  และ พยาบาลที่ทำ PPC  ใน PICU 1 คน

จบการประชุม  เวลา  14.30น.

 

นางสาวพรชนก คมพิพัฒน์พงศ์

คุณลิขิต


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของผู้หญิงสีขาวความเห็น (0)