ไปเยี่ยมเยียนทีมงานนักจัดการความรู้ของโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นครั้งที่ 3  แล้ว   ได้เห็นความตั้งใจความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะครูทุกครั้ง  

         ส่วนความก้าวหน้าของการนำการจัดการความรู้นั้น ผู้บริหารเล่าให้ฟังเรานำ  KM  มาใช้กับทุกงาน/ ทุกกิจกรรมของโรงเรียน  

         สำหรับความมั่นใจนั้น  ไปครั้งนี้ทีมแกนนำของสำนักงานเขตพื้นที่มี  90 % แล้ว  เพราะผู้บริหารของโรงเรียนอยู่ร่วมกิจกรรมของเราตั้งแต่ต้นจนจบ  และยังสัญญากับเราว่าจะชวนเราไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเร็ว ๆ นี้อีก

        เราจะคอยวันนั้นนะคะ