การบริการวิชาการแก่สังคม แบบสหสาขาวิชาชีพ ( ๑ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ข้อสังเกต จากคณะกรรมาธิการ งบประมาณฯ

การบริการวิชาการแก่สังคม แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

  จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีคำสั่ง ที่ ๓๒๑๗/๒๕๔๘ เพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบสหสาขา ตั้งแต่ วันที่ ๒๒ กันยายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างมาปรึกษาหารือ โดยที่กรอบการดำเนินการจะยึด นโยบาย " AFA " คือ Area พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับผิดชอบ คือ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น Function คือ ภาระกิจหลักตามบริบท ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Agenda คือ นโยบาย หรือ ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยอธิการบดี ได้แจ้งถึงข้อสังเกต จากคณะกรรมาธิการงบประมาณฯ เพื่อให้มีการปรับ โครงการ โดย คำนึงดังต่อไปนี้

 ๑.ควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

 ๒.ต้องเป็นการให้บริการโดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน

 ๓.ควรหาความจำเป็นของชุมชน หรือ สังคม ก่อนดำเนินการ

 ๔.ควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

 ดังนั้นในวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน นี้ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น จะมีการประชุม เพื่อปรึกษาหารือ เป็นครั้งที่ ๒ ที่ห้องประชุมกรรมการ ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น ๕ โดย มี รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อ

 " กำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง พื้นที่ ของการดำเนินงานของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม แบบสหสาขา"

 ตามที่คณะกรรมาธิการการงบประมาณฯ ได้ให้ข้อสังเกต ซึ่งประเด็นนี้ คงจะตรงกับที่ "สมศ" ได้กำหนดเป็นมาตรฐานในการ ประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ ๒ ซึ่งจะมีการประเมิน ในเดือน มกราคม ๒๕๔๙ นี้ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)