ยืมภาพจากหนังสือของลูกชายเรื่อง เอกภพ (วิภู รุโจปการ. 2546. นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์) มาฝากกันค่ะ