-วันนี้ถึงโรงเรียนเวลา 07.10 น. เมื่อถึงห้องโสตทัศน์ของโรงเรียนราชวินิตวันนี้ข้าพเจ้าได้ค้นคว้าข้อมูลเรื่องวันลอยกระทงเพื่อเตรียมเป็นบทรายการโทรทัศน์ของวันที่ 16/11/2548 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ข้าพเจ้าจึงได้ทำการจัดวางรูปแบบของรายการและเขียนสคริปบทพูดสำหรับพิธีกรดำเนินรายการ HOME ROOM เรื่องวันลอยกระทงที่ข้าพเจ้าได้ค้นคว้ามาและจัดพิมพ์เป็นบทใน Ms.Word แล้วจึงทำเอกสารให้แก่ครูพี่เลี้ยงได้ตรวจทานก่อน ส่งมอบให้นักเรียนผู้ดำเนินรายการเป็นพิธีกร

-เวลา 10.00น. อาจารย์ผู้สอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีให้ช่วย ถ่ายภาพการปรุงอาหารอย่างง่ายของนักเรียนลูกเสือ-เนตรนารี

-เวลา 10.30น. ครูพี่เลี้ยงได้มอบหมายหน้าที่ช่วยเหลือในการถ่ายทำวีดีทัศน์เรื่องการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการมอบโอกาศทางการศึกษาเด็กที่มีสภาพพร่องทางการได้ยิน ซึ่งก็ต้องถ่ายทำตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งการเรียนการสอนครูผู้สอนจะพยายามสอนเหมือนเด็กปกติทั่วไป แต่จะสังเกตุได้ว่าเด็กหูหนวกมักจะปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ ที่ปกติได้ไม่ค่อยดีนัก

-เวลา 12.00น. ได้ทำการบันทึกเทปรายการ HOME ROOM และบันทึกเทปประชาสัมพันธ์วันราชวินิตร่วมใจ

-เวลา 13.00น. ช่วยครูพี่เลี้ยงถ่ายทำวีดีทัศนฺเรื่องการศึกษาพิเศษจนถึงเวลา 14.30น.

-เวลา 15.00น.  ได้รับโอกาศเป็นช่างภาพในการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู เพื่อคัดเลือกประธานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต

เวลา 16.00น. เดินทางกลับที่พัก