การดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนกับการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่ 6 ซ.ประชาร่วมใจ ระยะที่ 1

จันทรา แทนสุโพธิ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ผลการวิจัย พบว่า
- นโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ โดยให้เจ้าหน้าที่มีบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนนั้น มุมมองของประชาชนยังเห็นว่า การสร้างสุขภาพนั้นเป็นสิ่งไม่จำเป็นแบะไม่ใช่ภาระหลักของประชาชน และยังมองว่าสุขภาพเป็นภาระหลักของแพทย์ พยาบาล ที่ต้องดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยหรือต้องการความช่วยเหลือ

- ศูนย์สุขภาพชุมชนในความหมายของประชาชน คือ สถานพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาและดูแลสุขภาพของ ประชาชนในชุมชน และมีแพทย์ พยาบาลมาอยู่ประจำเพื่อตรวจรักษา รวมถึงการให้บริการด้านการรักษาต่างๆ เช่นเดียวกับโรงพยาบาลโดยคาดหวังว่า เมื่อเจ็บป่วยจะได้รับการตรวจรักษาเช่นเดียวกับโรงพยาบาลแม่ข่าย แต่เป็นบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีขั้นตอนการให้บริการต่างๆน้อยกว่า รวมถึงการเอาใจใส่และมีน้ำใจของเจ้าหน้าที่ด้วย

- กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สำคัญและเร่งด่วนที่รัฐควรจะเข้ามาส่งเสริม คือ เรื่องเศรษฐกิจ การกินการอยู่และปากท้องของประชาชน และเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพควรเป็นเรื่องรอง จากข้อค้นพบข้างต้น จะเห็นได้ว่า รูปแบบการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชน ที่พึงประสงค์ของรัฐ ยังมีความแตกต่างกับความคิดเห็นและการรับรู้ของประชาชน อันมีผลต่อการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชน ฉะนั้น เสียงจากประชาชนจึงเป็นสิ่งที่รัฐควรพิจารณา เพื่อปรับนโยบายและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไปจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#ศูนย์สุขภาพชุมชน#งานวิจัย#ผลงานทางวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 66809, เขียน: 12 Dec 2006 @ 22:32 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 13:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)