ศศิธร ปรางค์ทอง
โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ผลการศึกษา
– ญาติผู้ดูแลสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้รับการสอนโดยไม่พบความแตกต่างทาง ด้านการศึกษา อายุ เพศ และมีความพอใจที่จะดูแผลเรื้อรังผู้ป่วยที่บ้านด้วยตนเอง และมีระบบการช่วยเหลือติดตามผลความก้าวหน้าผู้ป่วยเป็นระยะๆ ทีมวิจัยได้นำผลการศึกษาไปพัฒนาระบบบริการ คือ นำไปใช้กับผู้ป่วยแผลเรื้อรังที่สมัครใจในการดูแลแผลเรื้อรังต่อที่บ้านใน กลุ่มงานศัลยกรรม และในระยะยาวจะประสานกับแผนกเวชกรรมสังคมในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยแผลเรื้อ รังที่บ้าน

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548