กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Active learning ของคุรุสภา


กิจกรรมการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษแบบ Active learning ที่คุรุสภา

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ผู้เขียนได้รับเชิญจากคุรุสภาให้มาจัดกิจกรรม ภาษาอังกฤษ Active learning ของคุรุสภาที่ศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะ ต้องขอบคุณอ.รศ.ดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ อ.ดร.พิกุล เอกวรางกูร ท่านผอ.วิภา ลัคนาพรวิสิฐ ของคุรุสภาและผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน...ที่ให้โอกาสทำความดี...ขอบใจน้องปุ๋ยที่มาช่วยเป็นผู้ช่วยวิทยากรตลอดงาน  


ป้ายประชาสัมพันธ์ท่านผอ.วิภา ลัคนาพรวิสิฐ บอกว่าท่านทำให้เองเลย  ทึ่งในภาพเป็นรูปที่ได้รับรางวัลสุดคะนึงใหม่ของ กิจกรรม KM ถ่ายรูปกับท่านผอ.วิภา ลัคนาพรวิสิฐ  ของคุรุสภาที่หน้างาน ดีใจได้พบท่าน ผอ.ตัวเป็นๆ555....

น้องปุ๋ยมาช่วยผู้เขียนเป็นผู้ช่วยวิทยากร น้องปุ๋ยมีคู่แฝดชื่อน้องปุ๊ก เหมือนกันมาก  นัดกันไว้ตอนเย็นว่าทำกิจกรรมอบรมครูเสร็จจะไปนัดทานข้าวเย็นด้วยกัน  

น้องปุ๋ย ผู้ช่วยวิทยากร รอผู้เข้าร่วมประชุม 

เราสองพี่น้องเลยไปเตรียมกิจกรรมเพื่ออบรมครูกัน เนื่องจากข้างห้องมีกิจกรรมเลิกประมาณ 10.30 น.ห้องเราคุณครูมาช้ามาก ผู้ขียนเริ่มกิจกรรมด้วยกิจกรรม Taboo ให้คุณครูดูคำศัพท์แล้วทายว่า คำศัพท์ที่เพื่อพยายามอธิบายคือคำว่าอะไร มีวิธีการเล่นแบบนี้

1.เกม Taboo

ระดับชั้น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาขึ้นไปที่รู้ความหมายของคำศัพท์ง่ายๆแล้ว

ระยะเวลา

15-30 นาที

ขนาดกลุ่ม

จำนวนนักเรียนทั้งหมดไม่จำกัด

จุดประสงค์ของเกม

1.เพื่อฝึกทักษะการพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

2.เพื่อฝึกทักษะการพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์

วิธีการเล่น

1.ครูฉาย power point หรือเขียนคำศัพท์ให้นักเรียนดูบนกระดานเช่น

Bedroom

- sleep

-go to

-room

2.ครูอธิบายว่า จะให้นักเรียนอธิบายคำศัพท์คำว่าBedroom ให้เพื่อนพูด เหมือนเกมใบ้คำ แต่มีข้อแม้นว่า

  ห้ามพูดคำว่า sleep, go to , room

3.ครูขอนักเรียนอาสาสมัครหนึ่งคนมานั่งหันหน้าออกจากกระดานหรือจอเพื่อให้เพื่อนในชั้นเรียนอธิบาย

  คำศัพท์คำใหม่ เช่น

Salary

-money

-month    

-earn

4.นักเรียนในชั้นช่วยกันอธิบายคำศัพท์คำว่า Salary แต่ห้ามพูดคำว่า money ,month, earn

การประเมินผล

1.สังเกตการอธิบายคำศัพท์ของนักเรียนว่าเลือกใช้คำที่ถูกต้องหรือไม่ มีคลังคำศัพท์ที่หลากหลายสามารถใช้

  อธิบายคำที่กำหนดให้ได้หรือไม่

กิจกรรมเสนอแนะ

1.แบ่งเป็นสองทีม ผลัดกันอธิบายคำศัพท์ทีมใดอธิบายแล้วเพื่อนพูดคำที่กำหนดไวได้จะเป็นทีมที่ได้

  คะแนน

2. ลองใบ้คำเป็นประโยค จะท้าทายนักเรียนมาก สามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนคนที่ถูกใบ้คำต้องห้ามมี

   ความรู้เรื่องหลักไวยากรณ์และคำศัพท์อยู่ในระดับใด

2 เกม Find someone who

ระดับชั้น

 เกม Find someone who เป็นเกมที่เหมาะกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป สามารถฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษเป็นคำ ๆได้แล้ว เกมนี้ยังเหมาะสำหรับกิจกรรม ice breaking ด้วย

ระยะเวลา

20-30 นาที

ขนาดกลุ่ม

จำนวนนักเรียนทั้งหมดไม่จำกัด

จุดประสงค์ของเกม

1.เพื่อฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความสามารถของนักเรียน

2.เพื่อฝึกทักษะการพูดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ

วิธีการเล่น

1.ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลมวงใหญ่

2.ครูแจกใบงานนักเรียนสำหรับการไปสัมภาษณ์เพื่อนๆว่าทำอะไรได้บ้าง

3.ครูสอนคำศัพท์ที่นักเรียนไม่เข้าใจเช่น speak dialect

4.นักเรียนคนหนึ่งเป็น A สาธิตการพูดให้เพื่อนดู โดยพูดว่า Can you sing two English songs? โดยใช้คำ

  ในช่องแรกที่เป็นการแสดงความสามารถ

5.นักเรียนคนที่สองเป็น B ตอบว่า Yes, I can. ในกรณีที่สามารถร้องเพลงภาษาอังกฤษได้สองเพลง หรือ

   ตอบว่า No, I can’t. ในกรณีที่ตอบไม่ได้

6.นักเรียนคนที่เป็น A จะต้องเขียนชื่อ B ในช่องแรกในกรณีที่ B ตอบว่า Yes, I can. แต่ถ้าตอบว่า

   No, I can’t. ให้ นักเรียนคนที่เป็น A ไปถามคนอื่นที่ตอบว่า  Yes, I can.  ให้ได้

7.นักเรียนในวงกลมเดินถามเพื่อนโดยให้ถามใครก็ได้ แต่มีข้อแม้นว่าให้ไปถามคนที่อยู่ไกลคนถามก่อนเป็นคน

   แรก

8.เมื่อนักเรียนทั้งหมดได้ชื่อเพื่อนครบในทุกช่องแล้วให้มานั่งเป็นวงกลม

9.ครูสุ่มถามนักเรียนหนึ่งคนว่าใครร้องเพลงภาษาอังกฤษได้สองเพลงในช่องแรก ถ้าได้ชื่อช่องแรกมาแล้วก็ให้

  นักเรียนคนที่เพื่อนบอกชื่อมาร้องเพลงภาษาอังกฤษสองเพลงเลย หรือช่องที่สองทำอาหารได้ก็ให้อธิบาย

  วิธีการทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษเลย

การประเมินผล

1.ตรวจสอบการถามคำถามของนักเรียนในตอนเล่นกิจกรรมว่าใช้คำถามและคำตอบได้ถูกต้อง

2.ตรวจสอบการแสดงความสามารถของนักเรียนว่าทำได้จริงหรือไม่ ตอนอธิบายความสามารถหลังจากการเล่น

  กิจกรรม

กิจกรรมเสนอแนะ

1.ในกรณีที่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอาจใช้กริยาสามช่องถามก็ได้เช่น

  A: Have you ever ……. a panda.

  B: Yes, I have.

2.ในการทำกิจกรรมให้ท้าทายนักเรียนอาจให้แข่งขันกันถามคำถามให้ไวที่สุด ใครได้รายชื่อเพื่อนครบทุกช่อง  

  เป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะในรอบแรกก็ได้


ในระหว่างที่ครูทำกิจกรรม Find someone who เราสองพี่น้องก็แอบ Selfie ไป 555  ปกติเป็นวิทยากรไม่เคยถ่ายรูปเล่นแบบนี้ วันนี้เป็นการอบรมที่สนุกมาก ครูและผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมเป็นอย่างดี 

มีกิจกรรมการเขียนคือให้หัวข้อ 

City

Food

Thing

Country

Famous

person

Animal

Vegetableแบ่งผู้ร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม และในแต่ละทีมต้องช่วยกันว่า ถ้าวิทยากรพูด A-Z ให้บอก stop สมมติว่า หยุดที่ตัว D ให้แต่ละกลุ่มบอกประเทศ city ที่ขึ้นต้นด้วย D เช่น Denmark ถ้าทีมใด บอกซ้ำกันจะได้ 5 คะแนน ถ้าเป็นประเทศอื่นไม่ซ้ำกันจะได้ 10 คะแนน ต่อไปก็จะเป็นอาหาร Food ที่ขึ้นต้นด้วยตัว D   เขียนไปจนหมดจนถึง  Vegetable

ทีมใดไม่ซ้ำกันทีมอื่นจะได้คะแนนสูงสุด 

กิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมเพิ่มเติม เนื่องจากเวลาเหลือ 15 นาทีเลยแบ่งเป็น เกม listening and drawing  ให้แต่ละทีมไปวาดภาพทีละคน  หนังจากนั้นตรวจดูว่าถูกไหม แล้วให้เอาภาพนั้นมาแต่งเรื่องและแสดงละคร 

 
เวลาในการจัดกิจกรรมผ่านไปไวมาก  ครูและผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งใจ ผู้เขียนให้หนังสือคนที่มาคนแรกและคนอายุมากที่สุด คือ 60 แต่มีอาจารย์อีกท่านอายุ 62 ปี สมควรได้หนังสือ  ทันทีที่ผู้เขียนมาถึงภูเก็ต เลยต้องส่งหนังสือไปให้อาจารย์อีกเล่ม พบอ.ดร.เปิ้ล ชวนไปอบรมให้ครู ตชด.ตามโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ด้วย  


คาดว่าจะไปช่วยโครงการในเดือนกันยายน ผู้เขียนตั้งใจส่งหนังสือตัวเองไปให้ครู ตชด.และถวายสมเด็จพระเทพฯด้วย

ตอนเย็น 3 คนพี่น้องเลยไปหาอะไรเบาๆกัน สาบานได้ว่าเบาๆ 555  ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ขอบคุณน้องสองคนที่พาคนหลงทางมาส่งสนามบินดอนเมือง 555 ความเห็น (2)

ขอบคุณมากๆครับ นาย จำรัส เจริญเวช

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี