GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การพัฒนาบทเรียนวิถีพุทธ สู่การสร้างสุขภาพ

ไพโรจน์ จันทรมณี และคณะ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

- เพื่อสร้างรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ โดยใช้หลักศีล สมาธิ ปัญญา ของพุทธศาสนา ให้เกิดผลต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่ และเพื่อให้หนองคายเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่ดำเนินงานวิถีพุทธ สู่การสร้างสุขภาพครอบคลุมทั้งจังหวัด

- วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา หมู่บ้านละ 1 คน ร่วม 1313 คน จัดอบรม 44 รุ่น ก่อนการอบรมได้ทำการสร้างบทเรียนและทดลอง 2 ครั้ง ผลปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ทำการประเมินการสอนก่อนและหลังการอบรม ในด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหา ความพึงพอใจต่อวิทยากร ความสงบสุขที่เกิดจากการอบรม และความพร้อมที่จะแสดงบทบาทการสร้างสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรม

ผลการศึกษา
- หลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความสงบสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.2 มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาร้อยละ 78.8 เกิดรูปแบบในการสร้างสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมในทุกอำเภอ และผู้เข้ารับการอบรมมีความต้องการให้จัดการอบรมเพิ่มอีก เพื่อขยายผลต่อไป


จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 66557
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 1
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ขอบคุณครับที่นำมาลงไว้ในนี้

ทำให้ผมมีแรงใจสานต่อ