ห้องปฏิบัติการชุมชนสุขภาพจิตดี ระยะที่ 1

ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

วัตถุประสงค์
– เพื่อให้เกิดชุมชนสุขภาพจิตดี ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพจิตตนเอง ครอบครัวชุมชนได้

ผลการศึกษา
– ในการดำเนินงานระยะที่ 1 ผลที่เกิดขึ้นในชุมชน คือ มี 2 ชุมชนห้องปฏิบัติการ คือ บ้านท่าลาด จ.อุบลราชธานี เป็นชุมชนที่ผ่านการพัฒนาจากภาครัฐหลายๆด้านและบ้านโคกป่าจิก จังหวัดยโสธร เป็นชุมชนที่ผ่านการพัฒนาจากภาครัฐเล็กน้อย มีนักวิจัยชุมชนละ 15 คน และประชาชนเข้าร่วมเป็นทีมงานจำนวน 50 คน และ 93 คนตามลำดับ นักวิจัย Com-Lab ทั้ง 2 แห่งได้ประชุมทีมงานระดมสมองกำหนดโครงการเพื่อชุมชนสุขภาพจิตดีได้ดังนี้

บ้าน ท่าลาด มี 4 โครงการ ได้แก่ 1) ครอบครัวมีสุข 2) มั่งมีศรีสุข 3) สุขภาพดี ไม่มีโรคภัย และ 4) ชุมชนสามัคคี หลังจากดำเนินงานทำให้ชุมชนบ้านท่าลาด มีความชัดเจน ในรูปแบบการออกกำลังกาย การประเมินสุขภาวะของครอบครัว การสื่อสารในครอบครัว การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และการพัฒนาชุมชนในการคัดกรองความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี

บ้าน โคกจิกมี 5 โครงการ ได้แก่ 1) น้ำใจใสสะอาด 2) ชุมชนร่วมแรงร่วมใจพัฒนา 3) เศรษฐกิจกินดีอยู่ดี 4) เพื่อสุขภาพ 5) สังคมพัฒนาเพื่อผู้สูงอายุ หลังจากดำเนินงานทำให้ชุมชนบ้านโคกป่าจิกมีความชัดเจนในรูปแบบการเพิ่มราย ได้ การแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การจัดตั้งกลุ่มให้การปรึกษากับผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และวัยรุ่นในชุมชน การกำหนดกิจกรรมเพื่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ การตรวจมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเสี่ยง การให้น้ำดื่มที่ถูกสุขอนามัย การปรับปรุงแหล่งสาธารณูปโภค และการให้ความรู้เรื่องการเกษตรและการปลูกป่า

- ผลที่ได้จากการเรียนรู้สำหรับผู้ดำเนินโครงการ พบว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดความร่วมมือและความก้าวหน้าของการดำเนินงานในชุมชนได้ดี คือ 1) ชุมชนขนาดเล็กหรือจำนวนหมู่บ้านเดียว 2) จำนวนประชากรน้อย 3) การเป็นชุมชนที่ผ่านการพัฒนามาบ้างเล็กน้อย 4) แกนนำชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ และมีความเป็นผู้นำ 5) ความชัดเจนของผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโครงการ 6) การเพิ่มรายได้ของชุมชน 7) บุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้การสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ 8 ) การเข้าร่วมกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ 9 ) การบันทึกการดำเนินงานทุกครั้ง 10) การเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นที่เป็นนักการเมืองคนใหม่


จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#ผลงานทางวิชาการ#ชุมชนสุขภาพจิตดี

หมายเลขบันทึก: 66554, เขียน: 11 Dec 2006 @ 22:14 (), แก้ไข: 06 May 2012 @ 22:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)