ท่านคิดว่าธุรกิจของท่านมีโอกาสร่วมทุนกับต่างชาติหรือไม่ และมีรูปแบบในการร่วมทุนอย่างไร       เนื่องจากธุรกิจขายมอเตอร์ไซเป็นธุรกิจที่ต้องรับสินค้าจากชาวต่างชาติซึ่งทางเราเป็นเอเย่นต์ในการรับสินค้ามาขายในประเทศ ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติโดยตรง  ฉะนั้นจึงมีโอกาสที่จะร่วมทุนกับโดยเฉพาะในประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้า นั้นๆ          เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องห้มสำหรับคนต่างด้าว ตามธุรกิจตามบัญชี สอง ว่าด้วยการผลิต จำหน่ายและซ่อมบำรุง วัตถุระเบิด นภาหนะ เรือ อากาศยานทางทหาร ธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้นรูปแบบองค์กรธุรกิจที่คิดว่าเหมาะสมคือ 1.จัดตั้ง บริษัทจำกัด โดยหาผู้ร่วมทุนชาวไทยเพิ่มอีก 5 คน และต่างชาติ 1 คน2.ทุนจดทะเบียนของบริษัท ร้อยละ 51 เป็นของหุ้นส่วนคนไทย มีสัญชาติไทย แบ่งเป็น ของ     2.1. ผจก.บริษัทร้อยละ 50      2.2. ผู้ถือหุ้นชาวไทย ร้อยละ 0.2 ทั้ง 5 คน3. ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ร้อยละ 49        กรรมการผู้มีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดให้เป็น ผจก.บริษัทชาวไทยและถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในการถือหุ้นก็ยังไม่สามารถสู้จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ของผจก.บริษัทชาวไทยได้